Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Regulamin usługi "MPKWiFi"

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1398
Zarządu Spółki MPK w Częstochowie Sp. z o. o.
z dnia 1 grudnia 2016 roku.


Regulamin usługi
"MPKWiFi"

 

1.    Regulamin usługi bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do Internetu (zwany w dalszej części „Regulaminem”) określa zasady i warunki korzystania z usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu w oznaczonych pojazdach komunikacji miejskiej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka
z  o. o. (zwanego w dalszej części Regulaminu - „MPKWiFi”) świadczonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z o. o. (zwane w dalszej części Regulaminu „Operatorem”).
2.    Usługa MPKWiFi dostępna jest dla pasażerów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka z o. o. (zwanych w dalszej części Regulaminu „Użytkownikami” lub „Użytkownikiem” w zależności od kontekstu).
3.    Korzystanie z usługi MPKWiFi  przez Użytkowników ma charakter bezpłatny.
4.    Operator świadczy usługę MPKWiFi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, a Użytkownik przystępując do korzystania z usługi MPKWiFi przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
5.    W celu nawiązania połączenia z Internetem w komunikacji miejskiej Użytkownik musi znajdować się w pojeździe z oznaczeniem informującym o dostępności MPKWiFi, w zasięgu sieci MPKWiFi oraz dysponować urządzeniem (smartfon, tablet, telefon, komputer) wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową standardu IEEE 802.11b/g/n (pasmo 2,4 GHz). W urządzeniu należy włączyć interfejs WiFi i wykryć dostępne sieci. Następnie połączyć z siecią o identyfikatorze SSID „MPKWiFi” oraz potwierdzić zaznajomienie się z Regulaminem.
6.    Jednorazowy dostęp do usługi MPKWiFi nie może być dłuższy niż 45 minut, Po upływie tego czasu połączenie zostanie automatycznie rozłączone. Ponowne korzystanie z usługi MPKWiFi możliwe będzie po upływie 15-tu minut. Usługa MPKWiFi będzie dostępna po ponownym potwierdzeniu zaznajomienia się z Regulaminem.
7.    Operator zapewnia równy dostęp do sesji o szerokości pasma na poziomie 512 kbps. Efektywny spadek prędkości transmisji sesji poniżej 512 kbps może być spowodowany obniżeniem parametrów transmisji GSM lub ilością zalogowanych użytkowników w pojeździe.
8.    Użytkownik nie jest uprawniony do:
a)    masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
b)    pobierania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,
c)    pobierania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
d)    korzystania z nielegalnego oprogramowania, programów P2P oraz pobierania i/lub udostępniania utworów, oprogramowania niezgodnego z prawem lub korzystania
z niego w sposób niezgodny z prawem,
e)    rozpowszechniania wirusów i innych programów mogących uszkodzić urządzenia innych użytkowników Internetu,
f)    budowania stałych podsieci, przez które rozumiane jest udostępnianie Internetu innym urządzeniom,
g)    powodowania zjawiska przeciążenia usługi MPKWiFi.
9.    Operator zastrzega sobie możliwość przerw w działaniu usługi MPKWiFi ze względu na prace konserwacyjne, inne zdarzenia losowe i jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za:
a)    kompatybilność urządzeń Użytkownika z infrastrukturą usługi MPKWiFi oraz nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników w zakresie ich zakupu i konfiguracji,
b)    uszkodzenia urządzeń stosowanych przez Użytkownika lub ich niewłaściwej eksploatacji i związanej z tym niemożności korzystania przez Użytkownika
w całości lub części z usługi MPKWiFi,
c)    czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza z przyczyn niezależnych od Operatora,
d)    warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w strefie Internetowej, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z urządzenia Użytkownika w Internecie,
e)    szkody wynikłe z braku lub nienależytego zabezpieczenia przez Użytkownika danych lub oprogramowania urządzeń Użytkownika,
f)    za bezpieczeństwo danych przesyłanych, odbieranych i gromadzonych przez Użytkowników za pośrednictwem usługi MPKWiFi, ponieważ transmisja radiowa nie jest szyfrowana, a korzystanie z usługi MPKWiFi będzie się odbywało
na wyłączne ryzyko Użytkownika,
g)    nieuprawnione użycie przez Użytkownika oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie,
h)    szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie,
i)    sposób, w jaki Użytkownik wykorzystuje dostęp do Internetu, w tym za treści
i  inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
10.    Operator ma prawo zawiesić świadczenie usługi MPKWiFi w całości lub w części, jeżeli:
a)    Użytkownik podejmuje działania utrudniające lub uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z usługi MPKWiFi przez innych Użytkowników usługi MPKWiFi,
b)    Użytkownik podejmuje działania powodujące zakłócenia pracy sieci Operatora,
c)    Użytkownik nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
d)    żądanie takie zgłoszą uprawnione organy, w szczególności wykonujące zadania
i obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa
i porządku publicznego.
11.    Operator nie zapewnia możliwości zawieszenia świadczenia usługi MPKWiFi na wniosek Użytkownika.
12.    Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci:
a)    nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych,
b)    Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń, w zakresie możliwości korzystania z usługi MPKWiFi, a w szczególności:
-    ograniczania i blokowania dostępu do stron WWW udostępniających zabronione treści np. pornograficzne, rasistowskie, faszystowskie, promujące narkotyki, terroryzm, wg. ogólnie stosowanych kategorii definicyjnych,
-    blokowania stron WWW zawierających szkodliwe oprogramowanie i niebezpieczne treści w celu ochrony przed atakami typu phishing/pharming, malware, trojan, botnet, key logger i inne,
-    ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.
13.    Zmiany parametrów technicznych MPKWiFi nie powodują zmiany niniejszego Regulaminu ani nie wymagają ogłoszenia.
14.    Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
15.    Z tytułu wprowadzonych zmian Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.
16.    Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2016 roku. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Operatora pod adresem www.mpk.czest.pl.
17.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.