Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Taryfa opłat

Cennik opłat za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym
Obowiązuje od 15.10.2021


BILETY ELEKTRONICZNE NORMALNE
bez limitu wykorzystania na terenie miasta Częstochowy

Wysokość wpłaty KOSZT PRZEJAZDU
STREFA I
(1-3 przystanki)
STREFA II
(powyżej 3 przystanków)
30 zł 2,30 3,50
60 zł 2,20 3,40
100 zł 2,10 3,30
150 zł 2,00 3,20

 

BILETY ELEKTRONICZNE ULGOWE
(imienne)
bez limitu wykorzystania na terenie miasta Częstochowy

Wysokość wpłaty KOSZT PRZEJAZDU
STREFA I
(1-3 przystanki)
STREFA II
(powyżej 3 przystanków)
15 zł 1,15 1,75
30 zł 1,10 1,70
50 zł 1,05 1,65
75 zł 1,00 1,60

 

BILETY ELEKTRONICZNE OKRESOWE

Rodzaj biletu    
Imienny Na okaziciela
MIEJSKI 60-DNIOWY (ważny przez kolejnych 60 dni od dowolnie wybranego dnia)
normalny 186,00 214,00
ulgowy 93,00 -
MIEJSKI 30-DNIOWY (ważny przez kolejnych 30 dni od dowolnie wybranego dnia)
normalny 100,00 114,00
ulgowy 50,00 -
MIEJSKI 14-DNIOWY (ważny przez kolejnych 14 dni od dowolnie wybranego dnia)
normalny 60,00 68,00
ulgowy 30,00 -
PODMIEJSKI 30-DNIOWY (ważny przez kolejnych 30 dni od dowolnie wybranego dnia)
normalny 124,00 136,00
ulgowy 62,00 -
PODMIEJSKI 14-DNIOWY (ważny przez kolejnych 14 dni od dowolnie wybranego dnia)
normalny 74,00 82,00
ulgowy 37,00 -
NA WSZYSTKIE LINIE MIEJSKIE I PODMIEJSKIE 30-DNIOWY (ważny przez kolejnych 30 dni od dowolnie wybranego dnia)
normalny 140,00 160,00
ulgowy 70,00 -
NA WSZYSTKIE LINIE MIEJSKIE I PODMIEJSKIE 14-DNIOWY (ważny przez kolejnych 14dni od dowolnie wybranego dnia)
normalny 84,00 96,00
ulgowy 42,00 -
BILETY DŁUGOOKRESOWE NA LINIE MIEJSKIE
MIEJSKI SZKOLNY PÓŁROCZNY - ważny przez 180 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia
100,00 -
MIEJSKI SZKOLNY KWARTALNY - ważny przez 90 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia
60,00 -
MIEJSKI SZKOLNY 30 - DNIOWY - ważny przez 30 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia
25,00 -
Bilety szkolne przysługują uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych działających na terenie miasta Częstochowy, zameldowanym w Częstochowie, do ukończenia 21 roku życia.
Bilety są wyłącznie zapisane na "e-karcie", obowiązują w granicach administracyjnych miasta i są wydane na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.
W przypadku "e-karty" ze zdjęciem pasażer zobowiązany jest dostarczyć kserokopię ważnej legitymacji szkolnej potwierdzającej prawo do korzystania z biletu (oryginał do wglądu).
Jeżeli na legitymacji szkolnej widnieje adres zameldowania poza Częstochową lub na legitymacji szkolnej brak adresu zameldowania, dodatkowo należy dostarczyć kserokopię zaświadczenia o zameldowaniu w Częstochowie, wydanego w Urzędzie Miasta Częstochowy (oryginał do wglądu). W przypadku "e-karty" bez zdjęcia podczas kontroli należy okazać ważną legitymację szkolną. Jeżeli na legitymacji szkolnej widnieje adres zameldowania poza Częstochową lub na legitymacji szkolnej brak adresu zameldowania, w czasie kontroli należy okazać także oryginał lub uwierzytelnioną kserokopię zaświadczenia o zameldowaniu w Częstochowie, wydanego w Urzędzie Miasta Częstochowy.
MIEJSKI DLA SENIORA ROCZNY
- ważny przez rok od dowonie wybranego dnia
100,00 -
Bilet miejski dla Seniora roczny przysługuje emerytom, rencistom oraz osobom otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne, przyznane decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy, zamieszkałym na terenie miasta Częstochowy, którzy osiągnęli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Bilet jest wyłącznie zapisany na "e-karcie", obowiązuje w granicach administracyjnych miasta i wydawany jest na podstawie ważnej legitymacji emeryta-rencisty, oryginału zaświadczenia (uwierzytelnionej kopii) potwierdzającego przyznanie emerytury lub renty lub oryginału (uwierzytelnionej kopii) decyzji Prezydenta Miasta Częstochowy o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego.
W przypadku "e-karty" ze zdjęciem pasażer zobowiązany jest dostarczyć kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z biletu (oryginał do wglądu).
W przypadku "e-karty" bez zdjęcia podczas kontroli należy okazać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz oryginał dokumentu (uwierzytelnioną kopię) potwierdzający prawo do korzystania z biletu.


 

BILETY JEDNORAZOWE I CZASOWE

Rodzaj biletu KOSZT PRZEJAZDU
Normalny Ulgowy
MIEJSKI -  uprawnia do jednego przejazdu obejmującego dowolną liczbę przystanków jednym pojazdem w granicach administracyjnych miasta 3,60 1,80
PODMIEJSKI - uprawnia do jednego przejazdu obejmującego dowolną liczbę przystanków jednym pojazdem w granicach administracyjnych i poza granicami miasta 5,00 2,50
CZASOWY 45-MINUTOWY - uprawnia do przejazdu obejmującego dowolną liczbę przystanków, dowolną liczbą pojazdów, ważny przez okres 45 minut od momentu skasowania lub zakupienia w pojeździe lub na urządzenie pzrenośne w granicach administracyjnych miasta 4,00 2,00
CZASOWY 60-MINUTOWY - uprawnia do przejazdu obejmującego dowolną liczbę przystanków dowolną liczbą pojazdów, ważny 60 minut od momentu skasowania lub zakupienia w pojeździe lub na urządzenie przenośne w granicach administracyjnych miasta i poza granicami miasta 5,40 2,70
CZASOWY 24-GODZINNY - uprawnia do przejazdu obejmującego dowolną liczbę przystanków, dowolną liczbą pojazdów, ważny 24 godziny w granicach administracyjnych miasta 14,00 7,00
WEEKENDOWY-WEEKENDOWY - uprawnia do przejazdu  obejmującego dowolną liczbę przystanków, dowolną liczbą pojazdów, ważny od godziny 19:00 w piątek do godziny 8:00 w poniedziałek w granicach administracyjnych miasta. 18,00 9,00
WEEKENDOWY GRUPOWY -  uprawnia do przejazdu grupę liczącą do 5 osób, na wszystkich liniach obejmującego dowolną liczbę przystanków dowolną liczbą pojazdów, ważny od godziny 19:00 w piątek do godziny 8:00 w poniedziałek w granicach administracyjnych miasta. 32,00 -

Bilety jednorazowe mogą być zakupione w sieci sprzedaży* lub na urządzenie przenośne.
Bilety czasowe i weekendowe mogą być zakupione w sieci sprzedaży, u kierującego pojazdem lub na urządzenie przenośne.
Bilety papierowe zakupione w sieci sprzedaży podlegają kasowaniu.
Biletów zakupionych u kierującego pojazdem lub w aplikacji mobilnej nie trzeba kasować.
*Sieć sprzedaży - wszystkie punkty sprzedaży biletów papierowych w tym biletomaty stacjonarne i mobilne, z wyłączeniem biletów zakupionych u kierującego pojazdem.

INNE OPŁATY:

1. Opłata za przewóz roweru za zgodą kierującego pojazdem:
- na liniach miejskich: 3,60
- na liniach podmiejskich: 5,00

2. Przewóz bagażu, wózków oraz zwierząt nie podlega opłatom.

Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 1817.2021 Prezydenta Miasta Częstochowyz dnia 15.10.2021 r.