Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Ulgi

ULGI W OPŁATACH ZA USŁUGI PRZEWOZOWE W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Obowiązują od 1.04.2021 r.
 
OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW ZE 100% ULGĄ

1. Osoby niewidome i ociemniałe ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności:
a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na "e-karcie". W przypadku "e-karty" bez zdjęcia niezbędny jest dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
b) na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku Niewidomych,
c) na podstawie oryginału bądź uwierzytelnionej kserokopii orzeczenia zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość;

2. Osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności:
a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na „e – karcie”, w przypadku biletu bez zdjęcia podczas kontroli niezbędny jest dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
b) na podstawie oryginału bądź uwierzytelnionej kserokopii orzeczenia zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość,
c) na podstawie legitymacji wydanej przez odpowiedni organ stwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,

3. Dzieci do rozpoczęcia obowiązku szkolnego na podstawie ustnego oświadczenia opiekuna w pojeździe potwierdzającego wiek dziecka,

4. Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością do ukończenia 25 roku życia:
a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na „e-karcie”, w przypadku „e-karty” bez zdjęcia podczas kontroli niezbędny jest dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek i tożsamość,
b) na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez szkołę lub placówkę oświatową dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnością,
c) dzieci do rozpoczęcia obowiązku szkolnego na podstawie oryginału bądź uwierzytelnionej kserokopii orzeczenia zespołu orzekającego o niepełnosprawności,

5. Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie ociemniałej, osobie niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieciom i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnością do ukończenia 25 roku życia:

6. Osoby, które ukończyły 70 rok życia:
a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na „e-karcie”; w przypadku "e-karty" bez zdjęcia podczas kontroli niezbędny jest dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek i tożsamość,
b) na podstawie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego wiek i tożsamość,

7. Pracownicy Biura Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Częstochowy, na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na „e-karcie”. W przypadku "e-karty" bez zdjęcia podczas kontroli niezbędny jest dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

8. Niżej wymienieni emeryci i renciści i członkowie ich rodzin oraz członkowie rodzin pracowników w operatora, któremu Gmina Częstochowa powierzyła do realizacji usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na "e-karcie"; w przypadku "e-karty" bez zdjęcia podczas kontroli niezbędny jest dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość:
a) małżonkowie oraz dzieci pracowników operatora, uczące się i jednocześnie niepracujące, do 24 roku życia, na corocznie wznawiany wniosek pracownika,
b) emeryci i renciści, którzy w okresie 5 lat bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę byli zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy u operatora lub u jego poprzedników prawnych, a także:
- ich małżonkowie,
- ich dzieci uczące się i niepracujące do 24 roku życia,
c) byli pracownicy operatora, którym przysługuje świadczenie przedemerytalne, jeżeli w okresie 5 lat bezpośrednio przed przyznaniem świadczenia przedemerytalnego byli zatrudnieni u operatora,
d) wdowy, wdowcy oraz dzieci uczące się i jednocześnie niepracujące, do 24 roku życia po zmarłych pracownikach operatora, zatrudnionych bezpośrednio przed śmiercią co najmniej 5 lat w pełnym wymiarze czasu pracy u operatora lub u jego poprzedników prawnych - w okresie pobierania przez nich renty rodzinnej,
e) wdowy, wdowcy oraz dzieci uczące się i jednocześnie niepracujące, do 24 roku życia po zmarłych emerytach i rencistach, którzy w okresie 5 lat bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę byli zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy u operatora, lub u jego poprzedników prawnych - w okresie pobierania przez nich renty rodzinnej.
Warunek otrzymywania renty rodzinnej uwzględnia się wówczas, gdy wdowa lub wdowiec w chwili śmierci współmałżonka nie byli ani zatrudnieni, ani uprawnieni do własnych świadczeń emerytalno-rentowych.

9. Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w czasie pełnienia służby,

10. Umundurowani funkcjonariusze Policji, żołnierze Żandarmerii Wojskowej w czasie wykonywania czynności służbowych.

11. Upoważnieni pracownicy służby parkingowej Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie w czasie wykonywania czynności służbowych.

12. Honorowi Dawcy Krwi, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, posiadający odznakę honorową "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia" lub odznakę "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla zdrowia Narodu":
a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na "e-karcie", w przypadku "e-karty" bez zdjęcia niezbędny jest dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
b) na podstawie ważnej legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia lub Honorowego Dawcy Krwi - Zasłużonego dla Zdrowia Narodu, wydanej przez uprawniony organ, w przypadku legitymacji bez zdjęcia podczas kontroli niezbędny jest dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

 

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW Z 50% ULGĄ

1. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do ukończenia 21 roku życia:
a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na „e-karcie”, w przypadku „e-karty” bez zdjęcia podczas kontroli niezbędna jest ważna legitymacja szkolna,
b) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na urządzeniu mobilnym wraz z ważną legitymacją szkolną,
c) na podstawie ważnego biletu ulgowego (papierowego lub zakupionego na urządzenie mobilne) wraz z ważną legitymacją szkolną;

2. Uczniowie szkół zagranicznych do ukończenia 15 roku życia:
a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na "e-karcie", w przypadku "e-karty" bez zdjęcia podczas kontroli niezbędny jest dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
b) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na urządzeniu mobilnym wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym wiek i tożsamość,
c) na podstawie ważnego biletu ulgowego (papierowego lub zakupionego na urzadzenie mobilne) wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym wiek i tożsamość;

3. Studenci szkół wyższych pierwszego i drugiego stopnia:
a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na "e-karcie", w przypadku "e-karty" bez zdjęcia podczas kontroli niezbędna jest ważna legitymacja studencka,
b) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na urządzeniu mobilnym wraz z ważną legitymacją studencką,
c) na podstawie ważnego biletu ulgowego (papierowego lub zakupionego na urzadzenie mobilne) wraz z ważną legitymacją studencką;
Uprawnienie do ulgi przysługuje do dnia 31 października roku ukończenia studiów;

4. Studenci uczelni zagranicznych:
a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na "e-karcie", w przypadku "e-karty" bez zdjęcia podczas kontroli niezbędna jest ważna międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC),
b) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na urządzeniu mobilnym wraz z ważną międzynarodową legitymacją studencką International Student Identity Card (ISIC),
c) na podstawie ważnego biletu ulgowego (papierowego lub zakupionego na urzadzenie mobilne) wraz z ważną międzynarodową legitymacją studencką International Student Identity Card (ISIC);

5. Emeryci i renciści:
a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na „e – karcie”, w przypadku "e-karty" bez zdjęcia podczas kontroli niezbędna jest ważna legitymacja emeryta - rencisty wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,
b) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na urządzeniu mobilnym i ważnej legitymacji emeryta - rencisty wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,
c) na podstawie ważnego biletu jednorazowego ulgowego (papierowego lub zakupionego na urządzenie mobilne) i ważnej legitymacji emeryta - rencisty wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość;

6. Osoby niepełnosprawne z orzeczoną z powodu schorzeń narządów ruchu niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym (symbol 0,5 – R):
a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na „e-karcie”, w przypadku "e-karty" bez zdjęcia podczas kontroli niezbędny jest oryginał albo uwierzytelniona kserokopia orzeczenia zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,
b) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na urządzeniu mobilnym i oryginału albo uwierzytelnionej kserokopii orzeczenia zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
c) na podstawie ważnego biletu jednorazowego ulgowego (papierowego lub zakupionego na urządzenie mobilne) i oryginału albo uwierzytelnionej kserokopii orzeczenia zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

Warunkiem koniecznym do otrzymania:
1. "e-karty" ze 100% ulgą,
2. "e-karty" ze zdjęciem z 50% ulgą
jest dostarczenie w procesie wydawania biletu kserokopii dokumentów uprawniających do tych ulg (oryginały do wglądu).

Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 1474.2021 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 26 marca 2021 r.

Z mocy ustawy do korzystania z bezpłatnych przejazdów przejazd w na wszystkich liniach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka akcyjna są uprawnione osoby:

1. Posłowie i senatorowie na podstawie legitymacji poselskiej lub senatorskiej.

2. Inwalidzi wojenni i wojskowi, opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczonym do I grupy inwalidztwa - na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowego).

Z mocy ustawy do korzystania z przejazdów na podstawie biletów ulgowych uprawnione są osoby:

1. Kombatanci i inne osoby uprawnione - na podstawie legitymacji kombatanta.