Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Zwiedzanie

REGULAMIN ZWIEDZANIA
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o. o.
przez grupy zorganizowane.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. "Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o. o." (zwane dalej Spółką) charakteryzuje się ruchem ciągłym oraz możliwością występowania na jego obszarze potencjalnych zagrożeń.

2. Zwiedzanie Spółki możliwe jest jedynie po uprzednim złożeniu wniosku i spełnieniu warunków wymienionych przez niniejszy Regulamin oraz po uzyskaniu zgody na zwiedzanie.

3. Zwiedzanie "Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o. o." (Spółki) może odbywać się tylko w grupach zorganizowanych.

4. Zgodę na zwiedzania terenu Spółki podejmuje Prezes Spółki lub Zastępca Prezesa Spółki lub inna upoważniona przez prezesa Spółki osoba, będąca pracownikiem Spółki.

5. Spółka zastrzega sobie prawo do nie podawania przyczyn, w przypadku braku wyrażenia zgody na zwiedzanie Spółki.

6. Zgoda na zwiedzanie Spółki wydawana jest na podstawie wniosku, złożonego osobiście w siedzibie Spółki lub drogą poczty elektronicznej (e-mail) Zarządu Spółki.

7. Wzór wniosku wraz z listą uczestników do wypełnienia przez wnioskodawcę dostępny jest w postaci "Załącznika nr 1" na stronie internetowej Spółki (www.mpk.czest.pl).

8. Komórka organizacyjna otrzymująca drogą poczty elektronicznej (e-mail) wniosek ze strony wnioskodawcy, powinna pozyskaną informację niezwłocznie przekazać do Zarządu, w celu wydania przez niego decyzji.

9. Termin zwiedzania należy ustalić na co najmniej 5 dni przed datą planowanego zwiedzania.

10. Wniosek o wydanie zgody na zwiedzanie Spółki musi zawierać liczbę osób wraz z podaniem nazwisk, imion uczestników zgłaszanych do uczestnictwa w zwiedzaniu Spółki oraz liczbę opiekunów / koordynatorów grupy wraz z podaniem nazwisk, imion w przypadku osób niepełnoletnich oraz uczniów szkół średnich i uczelni wyższych, z zachowaniem zasad wymienionych w punkcie 7.

11. Lista uczestników zawierająca dane wymienione w punkcie 6 jest sporządzana jest w celach prawidłowej organizacji zwiedzania i zapewnienia bezpieczeństwa oraz niszczona zgodnie z "Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych" (Dz. U. 1997 Poz. 133 Nr 883). Lista uczestników zawierająca nazwiska, imiona oraz uczestników ulega zniszczeniu maksymalnie do 30 dni po zakończeniu zwiedzania.

12. Maksymalna liczba uczestników wynosi:
a) do 15 osób (w przypadku dzieci placówek przedszkolnych, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych - co najmniej 2 opiekunów na każde 15 osób);
b) do 30 osób (w przypadku uczestników ze szkół wyższych oraz osób, które ukończyły 18 rok życia – co najmniej 1 opiekun na każde 30 osób).

13. W sytuacji, gdy liczba uczestników wynosi ponad ustalone limity dla poszczególnych grup wiekowych, uczestnicy dzieleni są na mniejsze grupy, które oczekują na swoją kolej zwiedzania.

14. W przypadku, gdy uczestnicy są zróżnicowani wiekowo (sytuacja inne niż poruszane w punktach 7a) i 7b)), uczestnicy dzieleni są grupy 20 osobowe, gdzie przyporządkowanych powinno być co najmniej 2 opiekunów na każdych 20 uczestników.

15. Opiekunem grupy może być tylko osoba, która ukończyła 18 rok życia, a w przypadku grup przedszkolnych, grup szkół podstawowych, grup szkół gimnazjalnych oraz grup szkół ponadgimnazjalnych, co najmniej 1 opiekun musi posiadać kwalifikacje zawodowe nauczyciela, odpowiednie dla danej grupy.

16. Grupa zwiedzających wraz z opiekunami może poruszać się po terenie Spółki tylko w towarzystwie osoby oprowadzającej.

17. W zależności od okoliczności oraz aktualnych możliwości Spółki, do grupy zwiedzających wraz opiekunem / opiekunami grupy, przyporządkowana zostaje co najmniej jedna osoba oprowadzająca.

18. Osobę oprowadzającą stanowi pracownik Spółki.

19. Osoba oprowadzająca dba o bezpieczeństwo swoje i uczestników grupy zwiedzającej Spółkę, przestrzegać Regulaminu pracy Spółki i niniejszego Regulaminu oraz zapewnia sprawne poruszanie się grupy z zachowaniem ustalonej trasy zwiedzania Spółki.

20. Spółka z uwagi na bezpieczeństwo osób zwiedzających oraz pracowników Spółki, ma prawo wymagać od zwiedzających odpowiedniego stroju i zachowania.

21. Od zwiedzających oraz od opiekunów grup wymaga się ubioru co najmniej w postaci długich spodni oraz obuwia na płaskiej podeszwie, zakrywającego palce oraz pięty

22. Od zwiedzających oraz od opiekunów grup wymaga się nienagannej i spokojnej postawy oraz zachowania dyscypliny i stosowania się do poleceń opiekunów grupy.

23. Za bezpieczeństwo grupy na terenie Spółki odpowiedzialność ponosi opiekun zorganizowanej grupy.

24. Opiekun grupy zobowiązany jest do sprawdzenia listy obecności uczestników w grupie zarówno przed, jak również po zakończonym zwiedzaniu Spółki.

25. Zwiedzanie Spółki jest bezpłatne.

26. Regulamin zwiedzania Spółki dostępny jest na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o. o. (www.mpk.czest.pl)

 

II. TRASA ZWIEDZANIA

§ 2

1. Program i trasa zwiedzania Spółki uzależnione są od programu zajęć, programu szkolenia, tematu wiodącego, wieku grupy, przedstawionego we wniosku przez wnioskodawcę danej grupy.

2. Spółka zastrzega sobie:
a) do odwołania zwiedzania i modyfikowania ustalonej trasy i planu zwiedzania terenu Spółki w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, z przyczyn od Niej niezależnych oraz w sytuacjach zagrożenia wobec bezpieczeństwa pracowników i / lub zwiedzających.
b) prawo do indywidualnego doboru trasy zwiedzania Spółki;
c) prawo do modyfikowania ustalonej trasy i planu zwiedzania, w sytuacjach związanych z czynnościami technologicznymi, produkcyjnymi, budowlanymi i/lub innymi, mogącymi mieć wpływ na sprawność prowadzenia tych procesów i bezpieczeństwo pracowników Spółki i/lub uczestników zwiedzania;
d) prawo do wyłączenia z trasy zwiedzania poszczególnych budynków, wydziałów, pomieszczeń, obszarów z uwagi na bezpieczeństwo zwiedzających oraz bezpieczeństwo pracowników Spółki.

3. Udostępnione do zwiedzania są następujące obszary:
a) Budynek biurowca;
b) Budynek Wydziału Tramwajowego i Oddziału Zajezdni Tramwajowej (obie hale tramwajowe);
c) Budynek Wydziału Autobusowego i Oddziału Zajezdni Autobusowej;
d) Budynek Wydziału Eksploatacji i Ruchu.

4. Samodzielne poruszanie się grup oraz samodzielne oddalanie się osób z grupy jest zabronione.

5. Spółka zastrzega sobie prawo do przerwania zwiedzania i usunięcia z terenu Spółki osób lub grup, które nie dostosowują się do poleceń i wskazówek osoby oprowadzającej (lub osób oprowadzających), zwłaszcza w przypadkach rażącego naruszenia porządku i bezpieczeństwa, stwarzając ryzyko wobec pracowników Spółki i/lub pozostałych uczestników zwiedzania Spółki.

 

III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SPÓŁKI

§ 3

1. Przed wejściem na teren „Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o. o.” przedstawiciel (osoba(y) oprowadzająca(e)) mają obowiązek poinformować zwiedzających o zagrożeniach występujących na ternie Spółki.

2. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zachowanie oraz przestrzeganie obowiązujących na terenie Spółki regulaminów w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym (szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły średnie) w wieku do lat 18 ( zastrzeżeniem punktu 6 niniejszego rozdziału).

3. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zachowanie oraz przestrzeganie obowiązujących na terenie Spółki regulaminów, w przypadku grup zorganizowanych ze szkół wyższych (studenci) ponoszą opiekunowie grup.

4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zachowanie oraz przestrzeganie obowiązujących na terenie Spółki regulaminów, w przypadku grup pozaszkolnych, odpowiedzialność ponoszą opiekunowie prawni małoletniego (w rozumieniu "Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny" ; Dz. U. 2014 Poz. 121), a w przypadku osoby pełnoletniej, odpowiedzialność ponosi ona samodzielne (w rozumieniu "Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny" ; Dz. U. 2014 Poz. 121).

5. Odpowiedzialność za wyrządzone szkody ekonomiczne i materialne w przypadku osoby małoletniej, ponoszą opiekunowie prawni małoletniego (w rozumieniu „Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny” ; Dz. U. 2014 Poz. 121).

6. Odpowiedzialność za wyrządzone szkody ekonomiczne i materialne w przypadku osoby pełnoletniej, ponosi ona sama (w rozumieniu „Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny” ; Dz. U. 2014 Poz. 121).

7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny” ; Dz. U. 2014 Poz. 121) oraz inne powszechnie obowiązujące akty prawne.

8. Uczestnicy zwiedzający teren Spółki mają obowiązek dostosować się do regulaminów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących na terenie Spółki oraz niniejszego regulaminu.

9. Podczas poruszania się po terenie Spółki, uczestnikom zwiedzania:
   1. Nie wolno spożywać żadnych posiłków i napojów;
   2. Nie wolno dotykać żadnych maszyn, urządzeń i narzędzi;
   3. Należy unikać bezpośredniej styczności z odpadami, substancjami i cieczami;
   4. Zabrania się wchodzenia do pojazdów bez wyraźnej zgody osoby oprowadzającej;
   5. Zabrania się wchodzenia do budynków, warsztatów, pomieszczeń pracy bez wyraźnej zgody osoby oprowadzającej;
   6. Na terenie Spółki obowiązuje kategoryczny zakaz palenia wyrobów tytoniowych, tzw. elektronicznych papierosów oraz zażywania jakichkolwiek środków odurzających;
   7. Na terenie Spółki obowiązuje zakaz spożywania i wnoszenia wyrobów alkoholowych;
   8. Na terenie Spółki obowiązuje kategoryczny zakaz używania otwartego ognia;
   9. Zabrania się zwiedzającym samowolnego oddalania się od grupy;
   10. Zabrania się zwiedzającym samowolnego poruszania się po terenie Spółki;
   11. Zabrania się zwiedzającym wnoszenia substancji niebezpiecznych;
   12. Poruszanie się zwiedzających po terenie Spółki jest możliwe wyłącznie na polecenie osoby oprowadzającej i tylko po wyznaczonych drogach i obszarach;
   13. Zabrania się zwiedzającym samowolnego wynoszenia jakichkolwiek przedmiotów z terenu Spółki;
   14. Zabrania się zwiedzającym wchodzenia i przebywania na terenie Spółki w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających;
   15. Osoby uczulone na substancje chemiczne i osoby uczulone na owady oraz osoby posiadające rany, osoby wykazujące złe samopoczucie, powinny o tym fakcie niezwłocznie poinformować opiekuna grupy i/lub osobę oprowadzającą oraz rozważyć możliwość wycofania swojego udziału ze zwiedzania Spółki; W sytuacjach wystąpienia złego samopoczucia, wystąpienia zranień części ciała, stłuczeń, zdarzenie takie musi zostać niezwłocznie zgłoszone opiekunowi i/lub osobie oprowadzającej.

10. Instrukcje podane przez przedstawiciela Spółki, osobę oprowadzającą muszą być bezwzględnie przestrzegane przez osoby uczestniczące w zwiedzaniu terenu Spółki.

11. Niedostosowanie się do zapisów niniejszego Regulaminu może skutkować wyciągnięciem konsekwencji na zasadach podanych w Regulaminie oraz - w uzasadnionych sytuacjach - dochodzeniem roszczeń ze strony Spółki na zasadach wymienionych w „Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny” (Dz. U. 2014 Poz. 121).

12. Zaznajomienie się z Regulaminem jest obowiązkiem każdej osoby oprowadzającej, uczestniczącej w zwiedzaniu Spółki.

13. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz znajomość przepisów jest obowiązkiem każdego przedstawiciela Spółki, pełniącej rolę osoby oprowadzającej.

14. Nie dostosowanie się uczestników zwiedzania do poleceń osoby oprowadzającej, zwłaszcza w przypadkach rażącego naruszenia porządku i bezpieczeństwa, oraz nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, może prowadzić do przerwania zwiedzania i usunięcia z terenu Spółki.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 4

1. Używanie aparatów fotograficznych oraz sprzętu audio video w celu sporządzenia dokumentacji fotograficznej oraz audiowizualnej, dozwolone jest za zgodą osoby oprowadzającej.

2. Opiekun / opiekunowie grup zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz zapoznania z nim wszystkich uczestników zwiedzania terenu Spółki.

3. Zapoznanie się niniejszym Regulaminem jest warunkiem wstępu grup zwiedzających na teren Spółki.

4. Niniejszy "Regulamin zwiedzania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o. o. przez grupy zorganizowane" obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Zarząd "Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o. o."

 

PDF: Informacja dla osób wchodzących na teren MPK w Częstochowie S.A.

Wniosek o organizację zwiedzania:
plik PDF  lub  plik ODT