Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Projekt 1

Raport z konsultacji

Krótki opis projektu:
W ramach projektu MPK w Częstochowie Sp. z o.o. zakupi 40 nowych autobusów. Zakupione autobusy będą posiadały silniki Diesla spełniające najwyższe normy emisji spalin (EURO 6). Wyposażenie pojazdów będzie zapewniało bezpieczeństwo i wysoki komfort podróży dla pasażerów, w tym osób niepełnosprawnych, słabowidzących i słabosłyszących. Pakiet udogodnień będzie obejmował między innymi klimatyzację, monitoring, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, ładowarki USB oraz wifi.

Cele projektu:
Realizacja projektu przez Wnioskodawcę, polegającego na zakupie nowoczesnego taboru autobusowego, jest bezpośrednio związana z działaniami i celami zawartymi w Strategii RIT dla Subregionu Północnego i będzie istotnie wpływać na ich spełnienie.
Działania podjęte w związku z realizacją celu strategicznego mają być spełniane przez Działanie D.3 polegające na realizacji niskoemisyjnych strategii poprzez promowanie transportu zbiorowego. Działanie D.3 będzie realizowane poprzez Cel szczegółowy D.3.1. „Zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów”. W związku z faktem, że projekt wykaże wymierny efekt ekologiczny w postaci ograniczenia emisji zanieczyszczenia powietrza tj. przyczyni się do spadku emisji do atmosfery CO, HC, NO2, PM, oraz CO2 - projekt wpisuje się także w realizację Priorytetu C., wykazanego w Strategii RIT Subregionu Północnego pn. „Subregion Północny bogaty różnorodnością kulturową i przyrodniczą, chroniący wysoką jakość środowiska naturalnego poprzez efektywne wykorzystanie zasobów.”

Planowane efekty:
Realizacja przedmiotowego projektu przysporzy korzyści ekonomicznych dzięki osiągnięciu pozytywnych efektów środowiskowych. Ekologiczny transport miejski przyczyni się do:
- poprawy zdrowia mieszkańców,
- niższej emisji spalin,
- obniżenia ruchu kołowego na terenie miasta,
- obniżenia poziomu hałasu,
- zmniejszenia antropopresji na środowisko naturalne (zmniejszenie hałasu i zanieczyszczenia powietrza).
Ponadto projekt wygeneruje bezpośrednie korzyści ekonomiczne dla miasta, takie jak:
- ściągnięcie inwestorów,
- wzmocnienie pozycji konkurencyjnej,
- skrócenie czasów dojazdu z uwagi na obniżenie ruchu kołowego.
Inwestycja przyczyni się także do osiągnięcia następujących niefinansowych korzyści:
- budowa wizerunku Częstochowy jako miasta atrakcyjnego dla mieszkańców, turystów i inwestorów,
- poprawa poziomu jakości życia mieszkańców.

Wartość projektu:
45 657 600,00zł

Wkład Funduszy Europejskich:
30 398 400,00zł