Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Historia

 

Początki historii komunikacji miejskiej w Częstochowie sięgają 1903 roku. Wtedy to w kilku gazetach ukazało się ogłoszenie o przetargu na uruchomienie tramwaju elektrycznego. Warunki przetargu zostały zatwierdzone przez ówczesne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a jego rozstrzygnięcie wyznaczono na 18 marca 1903 roku. Niestety oferty, które wpłynęły do magistratu zostały odrzucone m.in. z powodu braku uwzględnienia specyfiki miasta.

W 1908 roku władzom złożono dwie kolejne propozycje. Jedna dotyczyła uruchomienia tramwaju konnego, druga tramwaju elektrycznego i oświetlenia ulic. Pomysł zorganizowania tramwaju konnego został od razu uznany za przestarzały i jako mało estetyczny nie był brany pod uwagę. Natomiast druga propozycja, mimo prac studyjnych nie doczekała się akceptacji przez magistrat.

W tym miejscu trzeba jednak zaznaczyć, że i Częstochowa miała swój "konny epizod". Przez krótki okres czasu po Rakowie, w 1908 roku kursowały konne omnibusy. Kolejne próby uruchomienia komunikacji tramwajowej podejmowano w latach międzywojennych. Jedną z nich był projekt złożony przez Towarzystwo "Siła i Światło", które zarządzało elektrownią miejską. Niestety i on nie doczekał się realizacji.

Kiedy pomysł z tramwajami spalił na panewce, Zarząd Miasta w 1928 roku powołał do życia Miejską Komunikację Autobusową. Ze zmiennym szczęściem istniała ona do roku 1932, kiedy to z powodu deficytu finansowego i zbyt małej liczby pasażerów została w końcu zlikwidowana. Dwa lata później, po ulicach Częstochowy zaczęły jeździć autobusy prywatnych koncesjonariuszy, lecz i im było daleko do stworzenia sieci komunikacyjnej z prawdziwego zdarzenia. Ostatecznie kres ich działalności kładzie wybuch drugiej wojny światowej.

W latach okupacji komunikacja miejska nie istniała. Radość z zakończenia wojny, odbudowa kraju ze zniszczeń wyzwoliła w mieszkańcach Częstochowy nową energię, pomysły. W 1946 roku po mieście zaczynają jeździć autobusy dwóch prywatnych firm: Komunikacji Miejskiej "ZGODA" i "AUTOKOMUNIKACJI". Dysponując zaledwie 8 autobusami, na 4 liniach o długości 30 km przewożą one rocznie ponad 3 mln pasażerów. Stan ten nie trwa jednak długo...

W sierpniu 1948 roku prywatni przewoźnicy, na mocy nacjonalizacji są zmuszeni do zlikwidowania działalności, przekazania taboru Państwowej Komunikacji Samochodowej. Krótki okres istnienia PKS na liniach miejskich kończy się z dniem 28 lutego 1950 roku. Dnia 1 marca 1950 roku obsługę linii przejmuje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie. Dokładnie jednak MPK powstało z przekształcenia Miejskich Zakładów Komunikacyjnych, które jako podległe Zarządowi Miasta zaczęto już tworzyć w sierpniu 1949 roku.

Podstawą prawną istnienia MPK, jako przedsiębiorstwa państwowego była uchwała Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie nr 463/50 z dnia 23 listopada 1950 r. i zgoda Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 8 stycznia 1951 roku, nr 0/8/2/zb/51.

Początki istnienia MPK były trudne. Przedsiębiorstwo nie posiadało własnego zaplecza technicznego, pomieszczeń biurowych. Tabor był garażowany na terenie innych zakładów, a biura mieściły się w różnych punktach miasta. W pierwszym roku działalności, na czterech liniach komunikacyjnych o łącznej długości 37,0 km kursowało 16 autobusów. Wśród nich było m.in. 12 nowych autobusów MAVAG TR5 zakupionych na Węgrzech. Do końca roku MPK przewiozło 8,5 mln pasażerów, a jego załoga liczyła 182 osoby. Część problemów organizacyjnych przedsiębiorstwa została rozwiązana w 1951 roku. Wtedy to MPK otrzymało zajezdnię autobusową przy ul. Wilsona 44/54, w której znajdowało się 17 boksów garażowych i 13 kanałów rewizyjnych. Do 1955 roku zajezdnia ta była użytkowana wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania.

Pierwsza połowa lat pięćdziesiątych, to okres otwierania nowych linii autobusowych, tworzenia zaplecza remontowego, eksploatacyjnego, powiększania majątku i stanu zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Sprzyjały temu m.in. decyzje o rozbudowie Huty im. Bieruta i co się z tym wiązało powstawaniu nowych dzielnic mieszkaniowych. W 1955 roku liczba mieszkańców miasta uległa zwiększeniu do 150 tysięcy. Rosnące potrzeby komunikacyjne Częstochowy mogły zostać zaspokojone tylko w jeden sposób, poprzez stworzenie komunikacji tramwajowej. I choć decyzja o jej budowie zapadła już w 1951 roku, to z powodu przeciągających się prac drogowych, mostowych, pierwszy tramwaj na ulice Częstochowy wyjechał dopiero w 1959 roku.

Rok 1959 był z wielu względów rokiem przełomowym dla MPK. To za sprawą uruchomienia komunikacji tramwajowej - 8 marca 1959 - i poszerzenia działalności o usługi taksówek osobowych i bagażowych przedsiębiorstwo stało się zakładem wielotrakcyjnym. Wtedy też oddano do użytku nową zajezdnię tramwajową oraz 4-kondygnacyjny budynek, przy ul. Źródlanej w którym do dziś mieści się siedziba MPK.

Uruchomienie w ówczesnych latach komunikacji tramwajowej było czymś niezwykłym na skalę europejską. W wielu krajach, tramwaje postrzegane jako przeżytek były likwidowane.

Dopiero lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte dowiodły, że jest to jeden z najlepszych, najbardziej ekologicznych środków transportu w aglomeracjach miejskich. Pierwsza linia tramwajowa, oddana do użytku 8 marca 1959 roku miała długość 7,1 km. Była to trasa dwutorowa, która biegła po wydzielonej stronie jezdni od ulicy Worcella, wzdłuż Alei Kościuszki, Wolności, ZWM (obecnie Niepodległości), Pokoju po pętlę na Kucelinie. Natomiast 21 lipca 1959 roku uruchomiono drugą linię, która stanowiła odgałęzienie od pierwszej do dzielnicy Stary Raków (w ciągu ulicy Łukasińskiego) o długości 1,5 km.

Uruchomiona trakcja została wyposażona w 14 wozów silnikowych typu N oraz 26 wozów doczepnych typu ND produkcji Chorzowskiej Wytwórni Konstrukcji Stalowych KONSTAL. W pierwszym roku tramwaje przewiozły 8,2 mln pasażerów i przejechały 1,6 mln wozokilometrów. W ślad za tym dokonano także zmian w sieci autobusowej, dostosowując ją, do zmienionych potrzeb pasażerów. W latach następnych, wraz z rozbudową miasta wielokrotnie dokonywano korekty układu linii komunikacyjnych, wprowadzano coraz nowsze typy autobusów. W 1960 roku tabor liczył 61 autobusów i 38 wozów tramwajowych, a długość 29 linii wynosiła 179 km. Ogółem przewieziono wtedy 42,1 mln pasażerów.

W 1962 roku opracowane zostało "Studium Koncepcyjne Układu Komunikacyjnego miasta Częstochowy na lata 1970 i w perspektywie roku 1980. Stało się ono podstawą reorganizacji ruchu na liniach komunikacyjnych w nadchodzących latach. Generalnie system ten funkcjonuje do dziś z uwzględnieniem zmian, które polegały na wydłużeniu lub uruchomieniu nowych linii komunikacyjnych.

Znacznym zwiększeniem zdolności przewozowych MPK było wprowadzenie do użytku w 1966 roku autobusów przegubowych marki JELCZ. Dwa lata później kursowało ich już 15. W latach sześćdziesiątych wprowadzone zostały automaty biletowe i kasowniki. Ostatecznie jednak, MPK przechodzi na przedsprzedaż biletów w kioskach Ruchu i samoobsługę kasowania biletów

przez pasażerów dopiero w latach siedemdziesiątych. Z dniem 1 stycznia 1969 roku, z powodu niezadowalających wyników techniczno-ekonomicznych MPK likwiduje trakcję taksówek osobowych.

W 1970 roku za zajęcie I miejsca wśród przedsiębiorstw komunikacyjnych w kraju, przedsiębiorstwo otrzymuje sztandar Rady Ministrów i CRZZ . Pod koniec roku na 20 liniach, o długości 216 km MPK przewozi 77,2 mln pasażerów. Stan posiadania przedsiębiorstwa to 142 autobusy i 45 tramwajów, w tym nowe tramwaje przegubowe typu 102 N. W trzy lata później oddana została do użytku nowa zajezdnia autobusowa przy ul. Źródlanej 2.

Przygotowana do obsługi 200 autobusów, poza placem postojowym, halą napraw, przeglądów, warsztatami posiadała także myjnię, lakiernię i stację paliw. Koszt jej budowy wynosił 57 min zł. W 1973 roku liczba pasażerów przewieziona w ciągu roku przez MPK przekracza 100 mln osób.

Pod koniec lat siedemdziesiątych, pomimo dużej ilości taboru wyczuwalne jest obniżenie się jakości usług przedsiębiorstwa. Częste awarie, "wypadanie" pojazdów z rozkładu to skutek braku części zamiennych, ich złej jakości. Aby jakoś temu zaradzić, MPK na własną rękę uruchamia regenerację i produkcję części zamiennych w warsztatach przy ul. Wilsona. W 1984 roku została przedłużona linia tramwajowa do dzielnicy Północ, w wyniku czego całość trakcji osiągnęła 10,2 km długości. Na odcinku Huta -Tysiąclecie, częstotliwość kursowania tramwajów wynosiła 3 min., a na odcinku Północy 5 min. Wkrótce linia tramwajowa osiąga maksymalną zdolność przewozową 50 milionów pasażerów rocznie.

W 1985 roku przedsiębiorstwo dysponowało 34 liniami komunikacyjnymi o długości 511 km. Cały tabor, czyli 225 autobusów i 69 tramwajów obsłużył prawie 132 mln osób. Po zmianach ustrojowych i powołaniu w 1991 roku samorządów gmin, reorganizacji ulega struktura Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Z przedsiębiorstwa państwowego, na mocy uchwały Rady Miasta, staje się ono zakładem budżetowym gminy pn. MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI. Z początkiem lat 90 w kraju następuje dynamiczny rozwój motoryzacji indywidualnej. Polacy z roku na rok dysponują coraz większą ilością samochodów. Jednocześnie wzrost kosztów energii, paliw wraz ze spadkiem liczby pasażerów negatywnie odbija się na kondycji ekonomicznej przewoźników publicznych. Sytuacja ta nie omija MZK w Częstochowie. O ile jeszcze w 1995 roku liczba pasażerów wynosiła 114,4 mln, to w 1999 roku zmalała do 93,1 mln. Jednocześnie zatrudnienie w MZK zostaje ograniczone do 1025 pracowników. Pomimo tego przedsiębiorstwo coraz bardziej przystosowuje się do działania na zasadach gospodarki wolnorynkowej.

W 1992 roku uruchomiono nowoczesną myjnię autobusową firmy KARCHER. Rok później kupiono 5 autobusów przegubowych IKARUS 435. W 1994 r. wycofano z eksploatacji ostatnie wagony przegubowe 102 N, ujednolicając tabor tramwajowy do wagonów 105 N. Wprowadzono także nowy system biletowy, który polegał na sprzedaży biletów pojedynczych i sieciowych na wszystkie linie "na okaziciela". Aby pomóc osobom niepełnosprawnym, w 1994 roku MZK skierował na trasy 3 mikrobusy VW przekazane przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych. Dla dalszej poprawy obsługi pasażerów, w 1995 r. zakupiono 13 kolejnych autobusów IKARUS 415, a rok później gmina zakupiła i przekazała MZK 17 autobusów przegubowych IKARUS 280 i 12 autobusów niskopodłogowych IKARUS 412. Ogółem przeznaczono na ten cel sumę 12,3 mln PLN.

W latach 1998-2000 dalszej modernizacji poddano też linię tramwajową. Polegała ona m.in. na przebudowie przejazdów przez tory w Al. Jana Pawła II, Dekabrystów, Najświętszej Marii Panny, ulic Orzechowskiego-Sobieskiego tzw. metodą "węgierską". Z kolei w dzielnicy Tysiąclecia, od ulicy Worcela do PCK wykonano pełny remont kapitalny torowiska wraz z odwodnieniem, wyciszeniem i korektą łuków. Natomiast w rejonie ulicy Dekabrystów, po raz pierwszy zamontowano podwójne wysięgniki trakcyjne.

W roku 2000 przewidziano dalsze działania, które miały na celu uczynienie przedsiębiorstwa bardziej nowoczesnym, konkurencyjnym. Jednym z nich była zmiana statusu prawnego firmy.
Z dniem 1 kwietnia, na podstawie uchwały Rady Miasta nr 262/XXIII/2000, z dnia 28 marca 2000 r. w stan likwidacji (bez zawieszania usług) postawiono MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI.
W jego miejsce utworzono jednoosobową spółkę gminy o nazwie MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE w Częstochowie Sp. z o. o., która z dniem 1 lipca 2000 r. przejęła cały majątek i załogę likwidowanego zakładu.

W roku jubileuszu 50-lecia istnienia firmy zakupiono 7 autobusów niskopodłogowych marki MAN, samochód wieżowy, system łączności radiowej oraz zmodernizowano 6 wagonów tramwajowych. Na zlecenie miasta poznańska firma BIT opracowała "Studium Komunikacji Zbiorowej Miasta Częstochowy". Jego celem jest poprawa efektywności przewozowej, podniesienie standardu i jakości usług oraz określenie perspektyw rozwoju komunikacji w Częstochowie do roku 2010.

W roku 2002 najważniejszym wydarzeniem było wdrożenie 1 lipca Studium Komunikacji Zbiorowej oraz związana z tym zmiana układu komunikacyjnego miasta, a także rozkładów jazdy autobusów. Zakupiono 9 niskopodłogowych autobusów marki SOLARIS, przeznaczając na tę inwestycję 6,5 miliona złotych. Od lutego firma posiada nowoczesna centralę cyfrową i nowoczesny samochód wieżowy do naprawy trakcji tramwajowej.

W roku 2003 dokonano wielu istotnych zmian wpływających na poprawę jakości świadczonych usług przewozowych. Na skutek wniosków i opinii pasażerów oraz wewnętrznych służb MPK dokonano pewnych modyfikacji we wprowadzonych rozwiązaniach Studium Komunikacji Zbiorowej Miasta Częstochowy. Wiele zastosowanych w 2002 roku rozwiązań nie sprawdziło się w praktyce i niejednokrotnie powrócono do stanu sprzed Studium. Działania zmierzające do poprawy efektów gospodarowania polegały przede wszystkim na realizacji szerokiego programu oszczędnościowego kosztów w zakresie: zatrudnienia, eksploatacji taboru i obsługi infrastruktury. Uruchomiono nowe usługi dla indywidualnych klientów: stację diagnostyczną i myjnię pojazdów. Rozbudowano również własny system kontroli biletowej w celu zwiększenia przychodów z karnych opłat dodatkowych oraz ograniczania liczby osób jeżdżących "na gapę". W lipcu wprowadzono na trzy miesiące zasadę wpuszczania pasażerów pierwszymi drzwiami z jednoczesną kontrolą biletów przez kierowcę. Ewidentne dla firmy korzyści, które wynikają z nowego rozwiązania stały się podstawą do wprowadzenia od 1 marca 2004 roku zasady "pierwszych drzwi" do nowego regulaminu przewozów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

Rok 2004 był kolejnym rokiem poprawy wyników finansowych Spółki, nastąpiło zmniejszenie straty bilansowej netto o 1 406 tysięcy złotych w porównaniu do 2003 roku. Wprowadzono w 4 etapach zmiany w rozkładach jazdy opracowane przez grupę kierowców. Miały one na celu urealnienie czasów przelotu i dostosowanie do ciągle zmieniających się warunków drogowych. Wprowadzono również zmiany w układzie komunikacyjnym na liniach 15, 16, 17, 23, 53, 54, 65 i 69 oraz likwidację linii nr 70 od 1 lipca 2004 roku. Od 1 marca wprowadzono w regulaminie przewozowym zasadę wpuszczania pasażerów pierwszymi drzwiami z jednoczesną kontrolą biletów przez kierowcę. Zakończono ważne inwestycje: modernizację linii sterowniczej podstacji trakcyjnej z montażem światłowodu, rozbudowę wewnętrznej sieci światłowodowej, zabudowę separatorów substancji ropopochodnych na dwóch istniejących wylotach sieci kanalizacji deszczowej do kolektora miejskiego, rozbudowę sieci łączności przez zakup radiotelefonów. Przeprowadzono istotne dla trakcji tramwajowej remonty torowisk: w ciągu Alei Armii Krajowej w rejonie ulicy Kurpińskiego oraz przejazdów przy ul. Bór i ul. Iłłakowiczówny. W grudniu 2004 roku zakupiono 6 sztuk używanych, w pełni sprawnych, niskopodłogowych, ekologicznych autobusów marki MAN. Rozpoczęte zostały przygotowania do realizacji zakupu elektronicznego systemu sprzedaży biletów i systemu informowania pasażerów. Na realizację 75% wartości tej inwestycji Spółka wnioskuje o środki z funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.

W 2005 roku Spółka dotkliwie odczuła dalszy wzrost cen oleju napędowego, ponosząc z tego tytułu 1,5 mln dodatkowych kosztów. W latach 2002 - 2005 cena paliwa miejskiego do autobusów wzrosła aż o 40%. W kwietniu zakupiono 4 używane, w pełni sprawne technicznie, przegubowe autobusy marki MAN NG 272 z silnikiem Euro - 1 w miejsce zlikwidowanych pojazdów o najgorszym stanie technicznym. Zmodernizowano dalszych 20 wagonów tramwajowych przez zamontowanie przetwornic statycznych zmniejszających emisję hałasu. Spośród posiadanych obecnie 48 wagonów tramwajowych 46 jest zmodernizowanych. Nie udało się uzyskać w tym roku środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na dofinansowanie zakupu nowych autobusów i elektronicznego systemu biletowego. W województwie śląskim wszystkie środki z puli zawierającej również komunikację miejską przeznaczono na budowę dróg. W celu konieczności zrekompensowania strat związanych ze wzrostem cen paliwa wprowadzono od 1 września podwyżkę cen biletów średnio o 10%. Drugą przyczyną zmiany cen jest również dynamiczny wzrost liczby osób korzystających z uprawnień do bezpłatnych przejazdów, wpływający na spadek sprzedaży biletów. Od wrześnie Spółka wydaje i rejestruje specjalne legitymacje uprawniające do bezpłatnych przejazdów dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Od lipca wprowadzono zmiany w układzie komunikacyjnym na liniach 19, 17, 21, 52 i 54. Na podstawie badań od stycznia wprowadzono zmiany czasów między przystankowych na linii 16 oraz od lipca na liniach 12, 19 i 32

Mimo strat z tytułu wzrostu cen paliwa Spółka osiągnęła rezultaty w redukcji kosztów, głównie w dziedzinie kosztów zatrudnienia. W 2005 roku średnioroczne zatrudnienie zmniejszyło się o 18 etatów, a koszty związane z zatrudnieniem o 1,1 mln zł w porównaniu do 2004 roku. W grudniu 2005 roku Urząd Miasta Częstochowy jako Właściciel Spółki powiększył kapitał zakładowy o 10,6 mln zł. Środki przekazane Spółce będą przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowych autobusów oraz elektronicznego systemu sprzedaży biletów w 2006 roku.

W 2006 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne świadczyło usługi przewozowe na 37 liniach komunikacyjnych, w tym: 26 autobusowych liniach miejskich, 10 autobusowych liniach podmiejskich, 1 linii tramwajowej. Stan taboru na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosił: 164 autobusy o średnim okresie eksploatacji 13 lat, 48 wagonów tramwajowych o średnim okresie eksploatacji 23 lata.

Pod koniec roku zakupiono 18 nowych autobusów marki Mercedes-Benz spełniających normy ekologiczne Euro 3, oraz w pełni sprawny technicznie, używany autobus MAN NL 202. Wśród nowych autobusów 10 sztuk to pojazdy o nazwie handlowej Mercedes-Benz O 530 Citaro i 8 szt. Mercedes-Benz O 345 Conecto.

Pod koniec roku Spółka podpisała z firmą R&G Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu umowę kupna - sprzedaży na dostawę elektronicznego systemu informacji wraz z zespołami urządzeń umożliwiających pobieranie opłat za przejazd środkami komunikacji miejskiej przy użyciu bezkontaktowej karty elektronicznej.

Wprowadzono nową kategorię biletów: bilety czasowe miejskie: 30, 45 i 60-minutowe (w sprzedaży od 2 czerwca 2006 roku). Podstawą do wprowadzenia nowej kategorii biletów była uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 904/LVII/2006 z dnia 27 marca 2006 roku.

31 sierpnia zakończono renowację historycznego tramwaju Konstal 4N1, popularnie nazywanego "N-ką". Dwa miesiące później ukończono budowę nowej stacji paliw na miejscu starej wybudowanej jeszcze w połowie lat siedemdziesiątych XX wieku.

W lipcu MPK zainaugurowało wykonywanie tzw. "usługi zamkniętej", czyli przewozu pracowników firmy TRW Polska.

Spółka wymieniła także 141 słupów trakcyjnych.

W 2007 roku Spółka świadczyła usługi przewozowe na 37 liniach komunikacyjnych (od dnia 1 lipca na 34 liniach), w tym: 26 autobusowych liniach miejskich, 10 autobusowych liniach podmiejskich - w okresie od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku, 7 liniach autobusowych podmiejskich - w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2007 roku, 1 linii tramwajowej.

Stan taboru na dzień 31 grudnia 2007: 148 autobusów o średnim okresie eksploatacji 13 lat, 48 wagonów tramwajowych o średnim okresie eksploatacji 24 lata. W 2007 roku nastąpiło zmniejszenie stanu autobusów o 17 sztuk , w tym : 11 typu Jelcz M11 (dwuosiowe) - zlikwidowano przez złomowanie, 6 typu Ikarus 280 (trzyosiowe) - zlikwidowano przez złomowanie, oraz zwiększenie o 1 autobus krótki, niskopodłogowy Mercedes-Benz O 530. Od dnia 1 maja na stałe zmieniono trasy linii 11, 12, 18, 19, 26, 27, 31, 36 z powodu zamknięcia III Alei dla ruchu kołowego.

W związku z zamknięciem wiaduktu przy Alei Pokoju od dnia 17 lipca do 21 grudnia 2007 roku tramwaje i autobusy linii 19 kończyły trasę na pętli Raków- Dworzec PKP. Na odcinku Raków Dworzec PKP - Kucelin została uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

Od 22 grudnia 2007 roku linia 19 wróciła na swoją poprzednią trasę z kursami do Kucelina i Walcowni. Ponieważ linia tramwajowa nie jest jeszcze uruchomiona nadal kursuje zastępcza komunikacja autobusowa za tramwaj.

Od dnia 1 lipca likwidacji uległy linie 51, 52, 62 w gminie Blachownia. Do końca 2007 roku umowa obejmowała linie 22 i 32. Urząd Miejski w Blachowni po ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych gminy Blachownia i miasta Częstochowy dwukrotnie unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zrezygnował z usług MPK w Częstochowie Sp. z o.o.

29 października 2007 roku podpisano umowę na zakup 10 sztuk niskopodłogowych, krótkich, nowych autobusów marki Mercedes Benz z terminem dostawy w marcu 2008 roku. Termin realizacji inwestycji uległ przesunięciu ze względu na opóźnienie ze strony Miasta, które na czas nie zapewniło odpowiednich środków finansowych. W maju MPK wzbogaciło się o 1 autobus niskopodłogowy, krótki marki Mercedes-Benz - to rekompensata za niewypełnienie przez producenta warunków wcześniejszej umowy.

14 maja Rada Miasta Częstochowy podjęła uchwałę 105/XI/2007 wprowadzającą do sprzedaży bilety elektroniczne oraz zmieniającą zakres uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu. 27 sierpnia Rada Miasta podjęła uchwałę 154/XI/2007 zmieniającą ponownie zakres uprawnień do przejazdów ulgowych oraz bezpłatnych.

W 2008 roku Spółka świadczyła usługi przewozowe autobusowe na 33 liniach dziennych, w tym: 26 autobusowych liniach miejskich, 7 autobusowych liniach podmiejskich oraz na 1 linii tramwajowej. W 2008 roku wprowadzono następujące zmiany w układzie komunikacyjnym miasta:

- w związku z remontem odcinka ul. Dąbrowskiego od dnia 25 lutego do dnia 7 lipca - zmiana tras na liniach: 13,15,21,22,

- likwidacja od dnia 1 kwietnia 2008 roku w uzgodnieniu z władzami gminy Poczesna linii 54 oraz częściowa zmiana przebiegu trasy linii 65 w kierunku Poczesna-Zawodzie,

- od dnia 1 maja uruchomienie na zlecenie Urzędu Miasta 4 linii nocnych autobusowych, weekendowych, kursujących z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę,

- od dnia 1 maja 2008 roku uruchomienie komunikacji nocnej tramwajowej weekendowej na zlecenie Urzędu Miasta oraz zwiększenie częstotliwości kursowania tramwaju nocnego w dni powszednie,

- od dnia 1 czerwca 2008 roku, w uzgodnieniu z władzami gminy Poczesna, zmiana rozkładów na liniach: 53, 65, 68, 69 oraz częściowa zmiana trasy linii 65,

- od dnia 1 sierpnia 2008 roku, w związku z otwarciem po remoncie wiaduktu na Alei Pokoju, przywrócenie komunikacji tramwajowej do Kucelina-Szpital oraz zlikwidowanie zastępczej komunikacji autobusowej na odcinku Raków-Dworzec PKP do Kucelina-Szpital,

- od dnia 1 sierpnia 2008 roku - zmiana trasy linii 31 z pętli Grabówka na Cmentarz Komunalny, likwidacja kursów linii 12 na Cmentarz Komunalny,

- od dnia 15 września 2008 roku - zmiana trasy linii 21 na odcinku od Estakady, przez ul. 11 Listopada do ul. Bohaterów Katynia,

- w związku z koniecznością respektowania unijnych przepisów dotyczących czasu pracy kierowców zostały zmienione rozkłady jazdy linii autobusowych:

- od dnia 1 września 2008 roku - na liniach 11, 16, 19, 28,

- od dnia 1 października 2008 roku - na liniach 18, 22, 24, 33,

- od dnia 1 listopada 2008 roku - na liniach 15, 25, 26, 29,32.

Ponadto zmianie uległa lokalizacja pętli przy ul. Legionów. Ze względu na roszczenia właściciela terenu pętli autobusowej przy ul. Hallera w uzgodnieniu z Miejskim Zarządem Dróg dokonano zmiany lokalizacji pętli manewrowej. Od 20 lutego 2008 roku pętla końcowa linii 11 została przeniesiona ul. Legionów obok parkingu TRW.

Stan taboru autobusowego na na dzień 31 grudnia 2008 roku był niższy o 4 sztuki w porównaniu do stanu na koniec roku poprzedniego. Stan taboru tramwajowego nie zmienił się. Wielkości taboru na koniec 2008 roku kształtowały się następująco: 144 autobusy o średnim okresie eksploatacji 12 lat, 48 wagonów tramwajowych o średnim okresie eksploatacji 25 lat. W 2008 roku nastąpiło złomowanie 14 autobusów, w tym : 9 sztuk Jelcz M11 (dwuosiowe), 4 sztuki Ikarus 280 (trzyosiowe), 1 sztuka Ikarus 412 (dwuosiowy).

W marcu dostarczono 10 sztuk nowych autobusów marki Mercedes-Benz na podstawie umowy z dnia 29 października 2007 roku.

Uchwałą Nr 327/XXIX/2008 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 czerwca 2008 roku od 18 sierpnia 2008 roku wprowadzona została podwyżka cen biletów średnio o około 10% oraz nowy instrument sprzedaży - bilety jednorazowe z elektronicznej portmonetki.

Tego roku MPK wyremontowało przejazd tramwajowy przez Aleję Niepodległości - położono nową nawierzchnię asfaltową, wyremontowano fragment chodnika dla pieszych.

2009 roku Spółka świadczyła usługi przewozowe autobusowe na 34 liniach dziennych, w tym: 26 autobusowych liniach miejskich, 8 autobusowych liniach podmiejskich, oraz na 1 linii tramwajowej.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku stan inwentarzowy taboru wynosił: 146 autobusów liniowych o średnim okresie eksploatacji 11 lat, 1 autobus krótki szkoleniowy wykorzystywany w Ośrodku Szkolenia Kierowców, 48 wagonów tramwajowych o średnim okresie eksploatacji 26 lat.

W związku z oddaniem do użytku nowych oraz wyremontowanych ulic (Wróblewskiego, Kanał Kohna, Strażackiej) i zmianą organizacji ruchu na ul. Krakowskiej, zmieniły się rozkłady jazdy autobusów MPK linii nr: 12, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 34, 53, 57, 58, 59, 65, 67 i 68. Głównymi założeniami jest zmiana czasów przejazdu i synchronizacja godzin odjazdu linii nr 12, 26, 27 i 32 na odcinku od estakady przy Al. Pokoju do Komendy Miejskiej Policji w obu kierunkach. Synchronizacja tych linii spowoduje równe odstępy w podróżowaniu poszczególnych linii na wspólnym odcinku.

Od 1 stycznia 2009 roku zostały wprowadzone przez Właściciela Spółki nowe zasady zlecania i rozliczania z realizacji zadań przewozowych, określone w Zarządzeniu Nr 1542/08 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zasad zlecania i rozliczania zadań powierzonych do wykonania aktem założycielskim spółce MPK w Częstochowie Sp. z o. o. Wprowadzenie nowych zasad związane było z wymogami wchodzącego w życie z dniem 3 grudnia 2009 roku unijnego Rozporządzenia Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku, uchylającego rozporządzenie Rady ( EWG ) nr 1191/69 i ( EWG ) nr 1107/70. Przedmiotem nowych zasad ujętych w Zarządzeniu Nr 1542/08 było szczegółowe określenie warunków organizacyjnych, proceduralnych, finansowych oraz prawnych wykonywania przez Spółkę na rzecz Miasta Zadań Przewozowych, powierzonych do wykonywania aktem założycielskim Spółki. Spółka w ramach powierzonych jej do wykonania zadań zobowiązana była do świadczenia usług na terenie Miasta oraz Gmin, z którymi Miasto zawarło porozumienie międzygminne, w stałym układzie linii autobusowych oraz tramwajowych, z częstotliwością kursowania, określonymi w Załączniku Nr 1. Spółka zobowiązana była do utrzymania oraz napraw infrastruktury, na którą składają się między innymi: torowisko tramwajowe, sieci i kable trakcyjne, stacje prostownikowe, oraz do utrzymania czystości i porządku na przystankach tramwajowych oraz autobusowych, wraz z ich infrastrukturą. Zadaniem Spółki była również emisja, dystrybucja i kontrola biletów.

Przestał jeździć do Blachowni autobus linii 23.

W listopadzie 2009 roku Marszałek Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs na unijne fundusze na finansowanie transportu publicznego. Przygotowanie dwóch zintegrowanych wniosków - na przedłużenie linii tramwajowej (beneficjent - Urząd Miasta Częstochowy) oraz zakup składów tramwajowych ( beneficjent MPK w Częstochowie Sp. z o.o. ) oceniono na pierwszym i drugim miejscu listy rankingowej. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, działania 7.2 - Transport publiczny - Miasto Częstochowa otrzymało 83 878 tys. zł na budowę linii tramwajowej, a MPK w Częstochowie 43 893 tys. zł na zakup składów tramwajowych.

10 lipca MPK podpisało z EVO - BUS Polska sp. z o. o. Umowę na zakup 14 autobusów marki Mercedes-Benz. W październiku 2009 roku miała miejsce dostawa 14 sztuk niskopodłogowych, nowych autobusów marki Mercedes Benz, w tym: 8 sztuk krótkich i 6 sztuk przegubowych o ekologicznej normie Euro 5.

Spółka razem z częstochowską policją przeprowadziła akcję "Masz klasę, pozwól włączyć się do ruchu", której celem było przypomnienie kierowcom o konieczności ustąpienia pierwszeństwa autobusowi włączającemu się do ruchu z przystanku.

Rozpoczął się proces ujednolicania barw autobusów częstochowskiego MPK - docelowo wszystkie mają być biało-czerwone. Jednocześnie Spółka zrezygnowała z reklam wielkoformatowych zasłaniających okna pojazdów.

Jednym z najważniejszych wydarzeń były obchody jubileuszu 50-lecia uruchomienia w Częstochowie komunikacji tramwajowej. Na program uroczystości złożyły się między innymi: Msza Św. w intencji pracowników MPK, festyn na terenie zajezdni, ekspedycja tramwaju zabytkowego - "Wesoły tramwaj z lat 50", wystawa zdjęć, pamiątek i eksponatów komunikacyjnych, nauka jazdy tramwajem dla każdego. Z tej okazji wyemitowano także limitowaną serię biletów. MPK otrzymało Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Srebrne odznaki otrzymali zasłużeni pracownicy spółki.

Do sprzedaży trafiły emitowane przez MPK jednorazowe bilety papierowe promujące 1 % dla organizacji pożytku publicznego oraz akcję honorowego krwiodawstwa.

Niszczysz autobus - podnosisz cenę biletu. Pod takim hasłem MPK we współpracy z tygodnikiem regionalnym 7 Dni zorganizowało akcję "Antywandal".

Z okazji 50-lecie częstochowskich tramwajów zorganizowano konkursy: fotograficzny - Tramwaje Photo Day, oraz filmowy - 300 Sekund na Szynach.

Wprowadzono nowe rozkłady jazdy tramwajów poza tzw. "szczytem". Dotąd tramwaje kursowały co 11 i 13 minut, teraz co 10 i 12 minut.

Działający przy MPK Ośrodek Szkolenia Kierowców rozpoczął cykl szkoleń dla kierowców dotyczący podniesienia standardów obsługi pasażerów niepełnosprawnych.

1 czerwca Spółka zorganizowała Dzień Otwarty MPK dla dzieci szkół podstawowych.

Odbyła się impreza komunikacyjna historycznym Ikarusem 280 (#288). Wycieczka obejmowała podmiejskie tereny, gdzie MPK jeździło do 1991 r. Białą, Kamyk, Kuźnicę Lechową, Lubojenkę, Rudniki, Konin, Mstów. Tego roku częstochowianie pobili rekord Guinnessa. Do Ikarusa weszły 332 osoby. Autobus przejechał 50 metrów.

Pierwszy raz w historii częstochowskiej komunikacji miejskiej, zorganizowano darmowy przejazd dla kierowców samochodów osobowych za okazaniem dowodu rejestracyjnego. Impreza odbyła się w ramach Dnia bez Samochodu.

W wagonach tramwajów nocnych zamontowano system monitoringu wizyjnego.

Wraz z początkiem 2010 roku uruchomiono dwie nowe linie autobusowe. Linią 37 połączono ulice Makuszyńskiego i św. Brata Alberta z Parkitką i Śródmieściem (przez ul. Pułaskiego) oraz 38 – łączące Raków przez ul. Jagiellońską, Sabinowską, Żyzną, Malowniczą i Powstańców Warszawy z Dźbowem.

1 kwietnia nastąpiło formalne oddzielenie zadań organizatora i operatora publicznego transportu zbiorowego w Częstochowie, przydzielając odpowiednio te role: Miejskiemu Zarządowi Dróg i Transportu oraz MPK. Tym samym Spółka przestała być odpowiedzialna za układanie tras i rozkładów jazdy wszystkich linii w Częstochowie.

W drugiej dekadzie maja, na skutek długotrwałych i intensywnych opadów deszczu, wystąpiła powódź na rzece Warcie i jej dopływach w rejonie Częstochowy. Następstwem było wprowadzenie wielu – na ogół krótkotrwałych – objazdów, utrzymywanych do czasu opadnięcia wody. Dłuższa przerwa była na ul. Szkolnej w Poczesnej, gdzie powódź zerwała most, dlatego linie 65 oraz 68 kursowały objazdami przez wiele tygodni.

Latem MPK we własnym zakresie kontynuowało remont torowiska tramwajowego w ciągu al. Niepodległości, tym razem na odcinku Bór do Ronda Mickiewicza.

Od 18 sierpnia rozpoczęto budowę nowej trasy tramwajowej do dzielnic Błeszno, Wrzosowiak i Raków. Spowodowało to długotrwałe utrudnienia w ruchu w całej południowo-wschodniej części miasta, a trasy i rozkład jazdy linii autobusowych wielokrotnie ulegały zmianom. W pierwszej części tego zadania prace objęły ulicę Orkana.

W ramach unowocześnienia taboru autobusowego, za sprawą przeprowadzonego postępowania przetargowego, Spółka nabyła 6 sztuk pojedynczych autobusów Mercedes-Benz O530 oraz 5 sztuk przegubowych wozów Mercedes-Benz O530G. Ponadto zakupiono 4 sztuki używanych autobusów Ikarus 2800.70A, które wcześniej były eksploatowane przez MPK w Poznaniu. Ten zakup pozwolił na natychmiastową kasację kilku jeszcze starszych Ikarusów.

Po 20 latach zastoju, dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, MPK mogło ogłosić pierwszy w historii miasta przetarg na zakup 7 sztuk nowych tramwajów. Postępowanie wygrała firma Pesa z Bydgoszczy, oferując model 129Nb, o handlowej nazwie "Twist". Dostawy zaplanowano na rok 2012.

W 2011 roku kolejne zmiany dotknęły linii autobusowych, które obsługiwały południowe dzielnice miasta. Stało się tak za sprawą następnych etapów budowy trasy tramwajowej na Błeszno. Niektóre z linii kursowały objazdami przez cały rok, a korekty tras jazdy niekiedy następowały częściej, niż raz w miesiącu.

Drugim placem budowy było Śródmieście, gdzie rozpoczęto intensywne pracy związane z przebudową Alei Najświętszej Mari Panny. Poza uciążliwymi objazdami, zatorami drogowymi i brakiem możliwości utrzymania punktualności, przebudowa ta doprowadziła do wyeliminowania autobusów z głównych ciągów drogowych Śródmieścia, co przy zachowaniu na nich transportu indywidualnego spowodowało poważne ograniczenie znaczenia i jakości komunikacji miejskiej. Jednak największym błędem była eliminacja autobusów z placów: Daszyńskiego i Biegańskiego, stanowiących od lat 60-tych naturalne centra przesiadkowe.

W tym roku nastąpiły również zmiany w układzie tras autobusowych przygotowane przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu.  Poza zmianą przebiegu niektórych linii, głównym przesłaniem było wprowadzenie rozkładów taktowych, co oznaczało 15-minutową częstotliwość dla linii głównych i 30-minutową dla pozostałych.

Rozpoczęto przebudowę reprezentacyjnych Alei Najświętszej Marii Panny, która trwała do końca 2013 roku. Niestety nie była ona korzystna dla transportu miejskiego, ponieważ autobusy zaczęły jeździć niewygodnymi i w dodatku okrężnymi trasami objazdowymi, przez co wzrosły koszty i wydłużył się czas przejazdu. Najwięcej szkód przyniosła likwidacja węzła przesiadkowego na pl. Biegańskiego, z którego zniknęła większość linii oraz dezintegracja drugiego węzła na pl. Daszyńskiego.

MZDiT, jako organizator publicznego transportu zbiorowego, sukcesywnie zaczął wprowadzać rozkłady jazdy oparte na stałej częstotliwości kursowania, wynoszącej przeważnie 15, 30 lub 60 minut. Stan ten – z pewnymi wyjątkami – utrzymano po dzień dzisiejszy.

Tuż przed końcem roku Prezesem Zarządu Spółki został Roman Bolczyk – prawnik i były prokurator. Wcześniej, przez kilka miesięcy 2011 roku, Spółką zarządzał Roman Wydymus.

Wraz z początkiem 2012 roku, sieć komunikacyjna została rozwinięta o kolejną gminę Mstów. Podpisane porozumienie pozwoliło na skierowanie części kursów linii nr 30 do pętli Jaskrów – Wille.

Z dniem 1 maja miała miejsce podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej. Wprowadzony wówczas cennik niemalże bez zmian funkcjonuje do tej pory.

Początek września to otwarcie trasy tramwajowej na Błeszno, co wydłużyło częstochowską sieć o 43%. Do obsługi tej trasy skierowano linię nr 3, w zamian ograniczając liczbę kursów do Kucelina i na al. Pokoju. Istotnie zmieniono układ połączeń autobusowych na Rakowie, Wrzosowiaku i Błesznie. Nieco dalej na zachód, zaprzestano użytkowania końcowego przystanku "Bór Wypalanki", na której autobusy linii 15 i 20 zawracały wprost na skrzyżowaniu. Odtąd wydłużono im trasy do pętli przy ul. Korkowej. Z kolei linia nr 29 została wydłużona z Grabówki przez ulice Ikara i Radomską do Cmentarza Komunalnego.

Od 2012 roku MPK w Częstochowie rozpoczęło stosowanie zaświadczeń na wykonanie publicznego transportu zbiorowego upraszczając w ten sposób obsługę dokumentów transportowych, w które musi być wyposażony każdy autobus.

W połowie 2013 roku, po 28 latach eksploatacji całkowicie wycofano z ruchu ostatnie autobusy Jelcz M11, pozostawiając jeden egzemplarz (nr 254) na cel historyczny, przy czym jego odbudowa dotąd nie zastała rozpoczęta.

W ramach doraźnego odnowienia taboru, zakupiono z Goeteborga 5 sztuk siedmioletnich autobusów MAN EL283.

W grudniu przedsiębiorstwo MPK otrzymało statuetkę Jurajski Produkt Roku 2013 za nową halę do serwisowania i obsługi tramwajów niskopodłogowych wraz z rozbudowanym układem torowo-sieciowym zajezdni tramwajowej. Zamontowano tam tokarkę podtorową, pozwalającą uzyskiwać wymagany kształt i profil obręczy kół w tramwajach bez konieczności ich demontowania, co znacznie skróciło czas prowadzeniu serwisu.

12 marca 2014 roku Spółka podpisała umowę z firmą Solaris na zakup i dostawę 7 niskopodłogowych autobusów marki Solaris Urbino 12.

Na przełomie 20 lipca i 28 września uruchomiono dla mieszkańców miasta bezpłatną zabytkową linię tramwajową Z3.

21 sierpnia na Placu Biegańskiego nastąpiło uroczyste przekazanie autobusów Solaris mieszkańcom Częstochowy.

Natomiast 17 grudnia przedsiębiorstwo podpisało umowę z firmą Lider Trading Sp z o. o. na produkcję i dostawę 40 nowych autobusów hybrydowych o napędzie elektryczno-gazowych.

W marcu 2015 roku ponownie wprowadzono do ruchu jedyny częstochowski tramwaj 102Na, który został odrestaurowany przez MPK we współpracy z CKMKM i sponsorami.

W tym roku sfinalizowano trzy zadania proekologiczne. Dzięki wygranej w konkursie "Gazela" organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Spółka zakupiła 40 hybrydowych autobusów o napędzie gazowo-elektrycznym marki Solbus, z czego 25 pojazdów  jednoczłonowych i 15 przegubowych. Zaadaptowano do ich obsługi, poddając kapitalnemu remontowi, budynek zajezdni autobusowej oraz przystąpiono do budowy własnej stacji tankowania gazem CNG, która docelowo będzie służyć  mieszkańcom Częstochowy, posiadających samochody o takim napędzie.

MPK zajęło IV miejsce w ogólnopolskim rankingu najlepszych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej (Portal Samorządowy z 21 września 2015 "Te miasta mają najlepszą komunikację miejską w Polsce").

Spółka zaczęła otwierać się na mieszkańców miasta, organizując dni otwarte oraz goszcząc wycieczki z częstochowskich szkół. Organizowano akcje i happeningi, np: "Stop Kieszonkowcom", "Kultura nie boli", "Przygotuj się na wstrząs" (profilaktyka anafilaktyczna).

Otrzymana dotacja ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu "Bezpieczny Pasażer, Bezpieczny Kierowca w Częstochowie" dała możliwość szkolenia pracowników między innymi na kursach samoobrony.  

W ramach współpracy z Częstochowskim Klubem Miłośników Komunikacji Miejskiej, uruchomiono linię turystyczną, która od kwietnia do września kursowała w co drugą niedzielę na trasie Fieldorfa-Nila - Stadion Raków, a obsługiwały ją naprzemiennie oba zabytkowe tramwaje.

W lipcu Spółka wraz z  Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach  podjęła akcję promującą honorowe oddawanie krwi wśród pasażerów tramwajów MPK podczas wakacji.

23 lipca podpisano umowę na zakup i dostawę trzech nowych autobusów o napędzie wysokoprężnym marki Solbus Solcity 12

31 sierpnia na placu Biegańskiego zaprezentowano mieszkańcom Częstochowy pierwszy egzemplarz nowego autobusu Solbus.

Jesienią dobiegł końca bardzo uciążliwy, ale niezbędny remont ulicy Warszawskiej i Rędzińskiej. Dzięki temu autobusy linii 14, 17, 20 i 30 powróciły w całości na swoje podstawowe trasy, przy czym wcześniej korzystały ze zmieniających się objazdów, wykorzystując m.in. ulice: Wały Dwernickiego, Fieldorfa, Cmentarną, Tartakową, Kawią i al. Wojska Polskiego.

Na początku 2016 roku wprowadzono do eksploatacji autobusy hybrydowe marki Solbus. W uzgodnieniu z MZDiT, skierowano je do obsługi linii komunikacyjnych:10, 11, 12, 13, 16, 19, 24, 28, 29 i 31. Na pozostałych liniach pojawiały się sporadycznie, przeważnie w ramach rezerwy za planowany autobus, który uległ awarii. Nowe rozwiązania techniczne i problemy producenta odbiły się w dużym stopniu na gotowości technicznej wozów hybrydowych, która ulegała bardzo dużym wahaniom na przestrzeni pierwszego roku eksploatacji. Do końca  roku problem sprawności hybryd nie został w pełni rozwiązany, jednak MPK podjęło współpracę z producentami podzespołów, aby sukcesywnie usprawnić kolejne wozy.

W styczniu firma Solbus dostarczyła dostarczyła 3 autobusy z silnikiem Diesla. Jednocześnie trwały kasacje starych autobusów, w rezultacie czego na koniec roku MPK dysponowało 151 pojazdami liniowymi.

W połowie roku rozpoczął się konieczny, aczkolwiek uciążliwy remont miejskiego odcinka drogi wojewódzkiej 908, stanowiącej wylot w kierunku gminu Konopiska i dalej

na Tarnowskie Góry. Konsekwencją było podzielenie linii nr 30 na dwie osobne: 30 z Jaskrowa do Śródmieścia oraz 33 w relacji Piłsudskiego – Wąsosz. Przez kilka tygodni autobusy MPK kursowały również ulicami Poselską i Wypalanki, a wynikało to z budowy ronda na Sabinowie.

W dzielnicy Północ również podjęto prace drogowe, gdzie przeznaczono do przebudowy przejście podziemne w al. Wyzwolenia na wysokości ul. Baczyńskiego oraz jezdnię al. Wyzwolenia aż do skrzyżowania z ul. Kisielewskiego. Od 1 maja tramwaje kończyły kursy na pętli przy Promenadzie Niemena, a dalszą część trasy obsługiwała zastępcza linia autobusowa nr 92.

W dniu 28 lipca do Częstochowy przybył z wizytą papież Franciszek. Uroczystości na Jasnej Górze sprawiły, że wprowadzono wiele zmian w przebiegu linii komunikacyjnych na ogół kierując je poza obszar strefy wyłączonej z ruchu wokół Jasnej Góry. Przez dwa dni wiele linii zostało wzmocnionych dodatkowym taborem, a tramwaje kursowały z częstotliwością zwiększoną do 4 minut.

Po przyznaniu MPK dofinansowania na zakup 40 niskopodłogowych autobusów 12-metrowych z silnikiem Diesla, zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, w toku którego zwyciężyła firma Solaris. Dostawy autobusów Urbino 12 najnowszej IV generacji przewidziano na wczesną wiosnę 2017 roku. Zostały one wyposażone: m.in. w klimatyzację, liczniki pasażerów, biletomaty, Wi-Fi, gniazda USB, dynamiczną informację pasażerską i wiele innych.

1 września zmieniono oznaczenia nocnych linii autobusowych, nadając im numery od 80 do 84 w zamian za stosowane dotychczas NO-N4.