Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Ochrona Danych Osobowych Pasażera i Monitoring

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych pasażera

Stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka akcyjna przekazuje następujące informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych pasażera oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

I. Administrator danych osobowych
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka akcyjna z siedzibą w Częstochowie (42-216), Al. Niepodległości 30, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001000485, REGON 151555169, NIP 9491723846, tel. 34 3779 100, fax: 34 3779 109, e-mail: zarzad.mpk@mpk.czest.pl, www.mpk.czest.pl.
W sprawach związanych z ochroną danych można skontaktować pod adresem głównym Administratora.

II. Cele przetwarzania danych osobowych
1. Wydanie Częstochowskiej Karty Miejskiej oraz realizacja przysługujących ulg (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b, c, e "RODO" w związku z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Częstochowy);
2. Sprawna komunikacja z pasażerem - dane nieobowiązkowe tj. numer telefonu i adres e-mail podane we wniosku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a "RODO");
3. Świadczenie usług wynikających z Regulaminu systemu eBilet Częstochowskiej Karty Miejskiej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b "RODO");
4. Dochodzenie roszczeń z tytułu nałożonej opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f "RODO" w związku z ustawą z dnia 15 listopada 1984r. "Prawo przewozowe");
5. Realizacji procesu reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c "RODO");
6. Rozpatrywanie skarg i wniosków, w tym składanych za pomocą formularza kontaktowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c "RODO");
7. Wystawianie dokumentów księgowych - faktur (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b "RODO");
8. Zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom, klientom, kontrahentom, gościom MPK, ochrona mienia na obszarach znajdujących się w zasobach MPK oraz zapewnienie zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić MPK na szkodę (monitoring wizyjny - art. 6 ust.1 lit. d i f "RODO").

III. Odbiorcy danych
1. Organy państwa lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących obowiązków na Administratorze;
2. Podmioty uprawnione do obsługi doręczeń pocztowych;
3. Podmioty świadczące usługi związane z dochodzeniem roszczeń;
4. Podmioty świadczące usługi w zakresie ochrony osób i mienia;
5. Podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Spółce systemów informatycznych.

IV. Czas przechowywania danych
1. Do czasu zakończenia korzystania z Częstochowskiej Karty Miejskiej imiennej, tj. do chwili rezygnacji z karty, która musi być złożona w formie pisemnego oświadczenia w Biurze Obsługi Klienta;
2. Do czasu zakończenia procesu dochodzenia roszczeń;
3. Do chwili zakończenia realizacji procesu reklamacji, rozpatrzenia skargi lub wniosku;
4. Do czasu wypełnienia zobowiązania podatkowego;
5. Okres nie przekraczający 30 dni od daty zarejestrowania nagrania obrazu z monitoringu wizyjnego. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie terminu zabezpieczenia danych na podstawie pisemnego wniosku.
Po zakończeniu właściwego przetwarzania dane zostają zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami (podstawa prawna: art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach). Dla Częstochowskiej Karty Miejskiej dane będą archiwizowane przez okres 10 lat zgodnie z kategorią archiwalną "BE10".

V. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych
Na zasadach określonych przepisami "RODO" każda osoba posiada prawo żądania od Administratora:
1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3. usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania,
4. wycofania zgody w przypadku danych, które przetwarzane są na podstawie zgody, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu wycofania,
5. przeniesienia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.
6. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Pozostałe informacje
Przetwarzane dane:
1. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu (podejmowanie decyzji oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych),
2. nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

Monitoring

Regulamin systemu monitoringu wizyjnego w MPK w Częstochowie S.A.