Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Ogłoszenia

MPK w Częstochowie S.A. do sprzedaży następujace części i materiały:

 

L.p.

 

Nazwa  asortymentu

 

Indeks

 

Ilość

szt.

 

Wartość

mag.

 

Uwagi

1.

Sprężarka jednotłokowa U-12 po naprawie

37941036832

1

651.30 zł

 

2.

Tłumik drgań ukł. kierowniczego Man-A 78

37943022731

1

406.35 zł

 

3

Podstawa miecha tył Man A 78

37943022831

1

805.00 zł

 

4

Przełącznik świateł zew.

37947204831

1

117.45 zł

 

5

Czujnik powietrza

37947206831

1

143,00 zł

 

6

Wyłącznik postój mijanie

37947278731

1

91.06 zł

 

7

Wyłącznik postój mijanie

37947278831

1

118.80 zł

 

8

Wyłącznik postój mijanie

37947278931

1

116,61 zł

 

9

Kpl.uszczelek do osuszcza LA6252

37947406831

14

395,22 zł

 

10

Wyłącznik świateł zewnętrznych

37947623531

1

8,87 zł

 

11

Uszczelka szyby

37947653931

1

77,24 zł

 

12

Silniczek nagrzewnicy pod siedzeniem

37947693231

2

420,00 zł

 

13

Silniczek nagrzewnicy 24 V

37947693331

1

80.00 zł

 

14

Przerywacz kierunkowskazów

37949270231

3

208,80 zł

 

15

Dźwignia rozpieracza HALDEX po regeneracji

37949731832

21

7 350,00 zł

 

 

Więcej informacji na temat stanu technicznego udzieli pracownik Działu Zaopatrzenia i Magazynów.

W sprawach sprzedaży kontakt Dział Zaopatrzenia i Magazynow tel 34/37-79-202 w godz. 7:00-15:00 lub adres e-mail: zaopatrzenie@mpk.czest.pl.

Nożyce korbowe.

Rok produkcji 1987.

Możliwość obejrzenia pojazdu na terenie zajezdni tramwajowej MPK w Częstochowie S.A., Al. Niepodległości 30 po wcześniejszym umówieniu się.

Kontakt: zajezdniattz@mpk.czest.pl, tel. 34 37-79-212 / 210 / 211

Cena netto 7 000,00 zł + VAT 23%

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: kierowcy autobusu.

 

Osoby zainteresowane pracą na w/w stanowisku pracy proszone są o składanie ofert pracy bezpośrednio do Biura Podawczego-Sekretariat MPK z dopiskiem "kandydat na kierowcę autobusu" lub na adres mailowy: sekretariat@mpk.czest.pl.
Kontakt telefoniczny: 343779101 lub 343779121, 343779122

Oferta powinna zawierać: CV+podanie+Oświadczenie RODO dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie ( oświadczenie dostępne na stronie internetowej Spółki: www.mpk.czest.pl w zakładce: O firmie – informacja dotycząca rekrutacji).

MPK w Częstochowie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

Dodatkowe informacje:
praca w równoważnym systemie czasu pracy
praca we wszystkie dni tygodnia oraz niedziele i święta

 

Oferujemy:
1. umowę o pracę – cały etat,
2. wsparcie Patrona w pierwszych dniach pracy
3. pakiet świadczeń socjalnych w tym dofinansowanie do wypoczynku.

Od kandydatów oczekujemy:
1. prawa jazdy kat.D z kodem 95,
2. świadectwa kwalifikacji zawodowej w zakresie przewozu osób,
3. orzeczenia psychologicznego ( art.39 ustawy o transporcie drogowym ),
4. odpowiedzialności i dyspozycyjności,
5. opanowania i odporności na stres,
6. umiejętności pracy z ludźmi.

Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco aż do odwołania.

 

MPK w Częstochowie S.A. informuje, że Punkt Kasowy zlokalizowany na Dworcu PKS, przy ul. Wolności 45, został przeniesiony.


Nowy adres punktu:
Centrum Handlowe K3 Center przy ul. Wolności 27, obok dworca PKP
godziny otwarcia:
poniedziałek godz.: 9:00-16:30,  
od wtorku do piątku w godz.: 8:00-19:30;
sobota: 8:00-15:30
Oficjalne otwarcie punktu w dniu 01.12.2022 r.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie przy Alei Niepodległości 30 informuje, że Rada Nadzorcza MPK w Częstochowie Sp. z o. o. na posiedzeniu w dniu 31 października 2022 roku wybrała ofertę firmy Biuro Audytorskie "LEXTON" Kazimierz Lekston,  ul. 1 Maja 161, 32-332 Bukowno, jako najkorzystniejszą w postępowaniu na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 i rok obrotowy 2023. 
Cena wybranej oferty wynosi:
- za badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 – 17 000,00 zł (netto) + 23% VAT
- za badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 – 17 000,00 zł (netto) + 23% VAT   

Zarówno Zarząd Spółki jak i Rada Nadzorcza MPK w Częstochowie Sp. z o. o. dziękuje wszystkim Państwu za wzięcie udziału w przeprowadzonym przez nas postępowaniu na badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2022 i 2023 poprzez przygotowanie i złożenie swoich ofert.

MPK w Częstochowie Sp. z o. o. sprzeda 39 sztuki nowych, nieużywanych superkondensatorów LSUM 129R6C 0062F EA w cenie 14 100,00 zł netto + 23% VAT za 1 szt.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 34 3779 202 i 34 3779 201 lub e-mail: zaopatrzenie@mpk.czest.pl

Specyfikacja: dokumentacja superkondensatory LSUM

 

Rada Nadzorcza
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą przy Alei Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem
KRS: 0000125412, której wysokość kapitału zakładowego wynosi 154 267 000,00 złotych
zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty
na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2022 i rok obrotowy 2023.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wyłonienie spośród złożonych ofert firmy audytorskiej, która na podstawie zawartej ze Spółką umowy cywilnoprawnej przeprowadzi badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022 i rok obrotowy 2023 Spółki oraz sporządzi sprawozdania  z przeprowadzonych badań zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1302).   

Od firmy audytorskiej oczekujemy:

- przeprowadzenia w siedzibie oraz w czasie godzin pracy pracowników Spółki czynności związanych z badaniem sprawozdania finansowego za 2022 rok w terminie do dnia 31 marca 2023 roku,

- przeprowadzenia w siedzibie oraz w czasie godzin pracy pracowników Spółki czynności związanych z badaniem sprawozdania finansowego za 2023 rok w terminie do dnia 31 marca 2024 roku,

- złożenia pisemnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok w terminie do dnia 15 kwietnia 2023 roku (w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem biegłego rewidenta + 1 egz. w wersji papierowej, potwierdzonej za zgodność z wersją elektroniczną),

- złożenia pisemnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok w terminie do dnia 15 kwietnia 2024 roku (w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem biegłego rewidenta+ 1 egz. w wersji papierowej, potwierdzonej za zgodność z wersją elektroniczną),

- przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonego dla Zarządu Spółki listu intencyjnego dotyczącego napotkanych problemów, jeżeli takie wystąpią,

- obowiązkowego uczestniczenia (na swój koszt, w ramach zaoferowanej ceny oferty) w posiedzeniu Rady Nadzorczej, którego przedmiotem będą sprawy określone w art. 219 § 3 k.s.h., w celu przedstawienia Radzie Nadzorczej sprawozdania z badania za dany rok obrotowy, w tym oceny podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności Spółki do kontynuowania działalności oraz udzielenia odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej.

Składana oferta winna zawierać:

- informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia przez niego działalności, wpisie na listę firm audytorskich oraz liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów i wpisie tych osób do rejestru biegłych rewidentów, a ponadto liczbie osób będących asystentami biegłych rewidentów oraz posiadanym doświadczeniu biegłych rewidentów w badaniu sprawozdań finansowych,

- poświadczoną przez oferenta za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- poświadczoną przez oferenta za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu wydanego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów o wpisie na listę podmiotów uprawnionych  do badania sprawozdań finansowych,

- informację o osobach, które będą przeprowadzały badanie (określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta),

- poświadczoną przez oferenta za zgodność z oryginałem kserokopię polisy ubezpieczeniowa OC zgodnie Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Dz.U. z 2099 r.nr 205 poz.1583),

- oświadczenia, że:

a) spełnione zostaną wymagania niezależności, o których mowa w art. 69–73 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

b) nie istnieją zagrożenia dla niezależności badania oraz zastosowane zostaną niezbędne zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,

c) oferent dysponuje kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi należyte wykonanie zmówienia (przeprowadzenie badań),

d) osoba wyznaczona jako kluczowy biegły rewident posiada uprawnienia  do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych uzyskane w państwie Unii Europejskiej, w którym wymagane jest badanie, w tym czy została wpisana do odpowiednich rejestrów biegłych rewidentów, prowadzonych w państwie Unii Europejskiej wymagającym badania;

- wykaz jednostek, w których oferent przeprowadził badanie sprawozdania finansowego w ciągu ostatnich 3 lat,

- wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego Spółki, harmonogram prac określający metody badania i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji, a także termin przedstawienia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki,

- ceny ryczałtowe netto (w PLN, oddzielnie za każdy badany rok obrotowy) za przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania tych sprawozdań z uwzględnieniem wszelkich kosztów jakie poniesie oferent, w związku z wykonaniem zamówienia,

- proponowane warunki płatności,

- projekt umowy o badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022 i rok obrotowy 2023 z możliwością przedłużenia na kolejne, co najmniej dwuletnie okresy,
- dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail.
 
Termin, sposób i miejsce składania ofert:

1. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), oznaczonym opisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 i 2023” i złożyć w siedzibie Spółki w Częstochowie przy Alei Niepodległości 30, lok. nr 102 lub przesłać na adres: Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Niepodległości 30,  42-200 Częstochowa.

3. Termin składania ofert upływa w dniu 27 października 2022 roku o godz. 15:00.

4. Za datę złożenia oferty uważa się dzień (i godzinę) wpływu oferty do siedziby Spółki.

5. Oferty nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.

7. Zestawienie niezbędnych danych do przygotowania oferty zawarte są w "Karcie informacyjnej do wyceny badania sprawozdania finansowego Spółki" dostępnej pod adresem: www.mpk.czest.pl

8. Dodatkowych ustnych informacji udziela pani Danuta Pytel - Zastępca Głównego Księgowego pod numerem telefonu 34 37 79 151.

9. O wyniku przeprowadzonego postępowania oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną, na adres e-mail podany w ofercie.

Karta informacyjna do badania

MPK w Częstochowie S.A. posiada do odsprzedaży opony:

1. Zawór elektromagnetyczny aparatu hamulcowego do autobusu Ikarus, używany w cenie 365,00 zł/netto / sztuka (+23%podatek VAT).

2. Sprzęgiełko wentylatora do autobusu Ikarus, używane w cenie 350,00 zł netto / sztuka (+23%podatek VAT).

Więcej informacji na temat stanu technicznego udzieli pracownik Działu Zaopatrzenia i Magazynów.

W sprawach sprzedaży kontakt Dział Zaopatrzenia i Magazynow tel 34/37-79-202 w godz. 7:00-15:00 lub adres e-mail: zaopatrzenie@mpk.czest.pl.

MPK w Częstochowie posiada do odsprzedaży wyposażenie:

1. Pług śnieżny używany niesprawny  
    Cena 250,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
   
2. Aparaty grzewcze o mocy 22kW o numerach fabrycznych 10130-10133 używane niesprawne
    Cena 200,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
   
3. Zasilacz UPS ARES RACK 700 używany niesprawny
    Cena 200,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
   
4. Aparat UGW10 ze skrzynką używany niesprawny
    Cena 200,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
   
5. Komputer Compaq z oprzyrządowaniem  używany niesprawny
    Cena 200,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
   
6. Expres do kawy „Matinee”  używany niesprawny
    Cena 150,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
   
7. Wykaszarka spalinowa HUSQVARNA 545 Rx używana niesprawna
    Cena 150,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
   
8. Wykaszarka spalinowa HUSQVARNA 345 Rx używana niesprawna
    Cena 150,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
   
9. Zabudowa pomieszczenia kasy biletowej na Kucelinie używana
    Cena 500,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
   
10. Młot udarowy BOSCH GSH 11E używany, niesprawny
    Cena 100,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT


Więcej informacji na temat stanu technicznego udzieli kierownik Wydziału Utrzymania Infrastruktury.

Numery telefonów kontaktowych: +48 34 3779 251 ; +48 513 352 101. E-mail: infrastruktura@mpk.czest.pl

 

MPK w Częstochowie S.A. posiada do odsprzedaży części do tramwajów Konstal typ 105Na:

1. Pantograf do tramwaju 105Na używany  
    Cena 250,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
2. Maszyna drzwiowa stary i nowy typ do tramwaju 105Na używana
    Cena 100,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
3. Rozrusznik GBT do tramwaju 105Na używany  
    Cena 600,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
4. Silnik Lta do tramwaju 105Na używany
    Cena 500,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
5. Hamulec szynowy do tramwaju 105Na używany
    Cena 150,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
6. Luzownik do tramwaju 105Na używany
    Cena 150,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
7. Stycznik liniowy do tramwaju 105Na używany
    Cena 700,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
8. Przetwornica ENI-PT600/24/WP do tramwaju 105Na używana
    Cena 2000,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
9. Bocznik ATB do tramwaju 105Na używany
     Cena 150,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
10. Przekładnia 20PM do tramwaju 105Na używana
      Cena 500,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
11. Dzwonek zewnętrzny do tramwaju 105Na używany
      Cena 50,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
12. Silnik pilota rozrusznika GBT do tramwaju 105Na używany
      Cena 50,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
13 Nastawnik DNT do tramwaju 105Na używany
      Cena 200,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
14. Przekształtnik do tramwaju 105Na używany
      Cena 50,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
15. Kasa fiskalna bileterka typ KF-3000-A/1M
      Cena 300,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
16. Tablica informacyjna FTL 40812001
      Cena 100,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
17. Kasownik KRG 6B3m
      Cena 100,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
18. Kasownik KRG 6B3
      Cena 100,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
19. Sprzęg prosty do tramwaju 105Na używany
      Cena 100,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT
20. Sprzęg łamany do tramwaju 105Na
      Cena 100,00 zł za sztukę + 23% podatek VAT

Więcej informacji na temat stanu technicznego udzieli kierownik Wydziału Tramwajowego.

Numery telefonów kontaktowych: +48 34 3779 212 ; +48 690 499 608.

W sprawach sprzedaży kontakt także z Działem Zaopatrzenia i Magazynów: tel. +48 34 3779 202; e-mail: zaopatrzenie@mpk.czest.pl

MPK w Częstochowie S.A. posiada do odsprzedaży likwidowane tramwaje Konstal typ 105Na o numerach wewnętrznych:

605-606; 607-608; 641-636; 685-686.

Daty napraw głównych

Więcej informacji na temat stanu technicznego udzieli kierownik Wydziału Tramwajowego.

Numery telefonów kontaktowych: +48 34 3779 212 ; +48 690 499 608.

 

MPK w Częstochowie S.A. sprzeda pawilon handlowy o powierzchni 46,6 m2, zlokalizowany w Częstochowie, Al. Pokoju przy pętli tramwajowej. Cena wywoławcza: 80 000,00 PLN netto + podatek VAT w wysokości 23%. Kupujący będzie zobowiązany do wnoszenia opłaty do MZDiT w Częstochowie za zajęcie pasa drogowego. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 513 352 101

MPK w Częstochowie S.A. posiada do wynajęcia lokal użytkowy z zapleczem

Sala „IKAR”

o powierzchni 200 m²

mieszczącego się w budynku MPK przy Al. Niepodległości 30 w Częstochowie.

Lokal może być przeznaczony na prowadzenie :

  • imprez okolicznościowych,
  • kursów tańca,
  • szkoleń, konferencji itp.

Więcej informacji:
MPK w Częstochowie S.A.
ul. Aleja Niepodległości 30
telefony: 343779-250, 343779-251
e-mail: infrastruktura@mpk.czest.pl

Niniejszym informujemy, że z dniem 8 maja 2017r. otwarta zostanie DLA KLIENTÓW ZEWNĘTRZNYCH stacja tankowania CNG, znajdująca się na terenie zajezdni MPK w Częstochowie S.A. przy ul. Źrodlanej.

Szczegóły związane z zasadami tankowania dostępne są u operatora stacji:

Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa Sp. z o.o.
ul.Pyskowicka 31
41-807 Zabrze
Tel. 32 376 19 99
Tel kom. 662 230 706 – Pan Michał Mróz