Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i rok obrotowy 2019
17 września 2018

Rada Nadzorcza
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą przy Alei Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem
KRS: 0000125412, której wysokość kapitału zakładowego wynosi 97 150 000,00 złotych
zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty
na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018 i rok obrotowy 2019.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wyłonienie spośród złożonych ofert firmy audytorskiej, która na podstawie zawartej ze Spółką umowy cywilnoprawnej przeprowadzi badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018 i rok obrotowy 2019 Spółki oraz sporządzi pisemne sprawozdania  z przeprowadzonych badań zgodnie z treścią art. 83 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.   

Od firmy audytorskiej oczekujemy:

- przeprowadzenia w siedzibie Spółki czynności związanych z badaniem sprawozdania finansowego za 2018 rok do dnia 31 marca 2019 roku,
- przeprowadzenia w siedzibie Spółki czynności związanych z badaniem sprawozdania finansowego za 2019 rok do dnia 31 marca 2020 roku,
- złożenia pisemnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok do dnia 15 kwietnia 2019 roku (6 egzemplarzy w formie papierowej i 6 w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem biegłego rewidenta),
- złożenia pisemnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok do dnia 15 kwietnia 2020 roku (6 egzemplarzy w formie papierowej i 6 w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem biegłego rewidenta),
- przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonego dla Zarządu Spółki listu intencyjnego dotyczącego napotkanych problemów, jeżeli takie wystąpią,
- gotowości do uczestniczenia na swój koszt (w ramach zaoferowanej ceny oferty) w inwentaryzacji składników majątkowych Spółki,
- a także w trzech (dla każdego badania) posiedzeniach Rady Nadzorczej w celu złożenia stosownych wyjaśnień oraz udzielenia informacji z przeprowadzonego badania i jego wyników, o ile Rada Nadzorcza Spółki wyrazi taką wolę.

Składana oferta winna zawierać:

- informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia przez niego działalności, wpisie na listę firm audytorskich oraz liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów i wpisie tych osób do rejestru biegłych rewidentów, a ponadto liczbie osób będących asystentami biegłych rewidentów oraz doświadczeniu biegłych rewidentów w badaniu sprawozdań finansowych,
- poświadczoną przez oferenta za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- poświadczoną przez oferenta za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu wydanego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów o wpisie na listę podmiotów uprawnionych  do badania sprawozdań finansowych,
- informację o osobach, które będą przeprowadzały badanie (określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta),
- poświadczoną przez oferenta za zgodność z oryginałem kserokopię polisy ubezpieczeniowa OC zgodnie Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
- oświadczenia, że:
  a) spełnione zostaną wymagania niezależności, o których mowa w art. 69–73 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
  b) nie istnieją zagrożenia dla niezależności badania oraz zastosowane zostaną niezbędne zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
  c) oferent dysponuje kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi należyte wykonanie zamówienia (przeprowadzenie badań),
  d) osoba wyznaczona jako kluczowy biegły rewident posiada uprawnienia  do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych uzyskane w państwie Unii Europejskiej, w którym wymagane jest badanie, w tym czy została wpisana do odpowiednich rejestrów biegłych rewidentów, prowadzonych w państwie Unii Europejskiej wymagającym badania;
- wykaz jednostek, w których oferent przeprowadził badanie sprawozdania finansowego w ciągu ostatnich 3 lat,
- wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego Spółki, harmonogram prac określający metody badania i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji, a także termin przedstawienia opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki,
- ceny ryczałtowe netto (w PLN, oddzielnie za każdy badany rok obrotowy) za przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania tych sprawozdań z uwzględnieniem wszelkich kosztów jakie poniesie oferent, w związku z wykonaniem zamówienia,
- proponowane warunki płatności,
- projekt umowy o badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018 i rok obrotowy 2019 z możliwością przedłużenia na kolejne, co najmniej dwuletnie okresy,
- dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail.
 
Termin, sposób i miejsce składania ofert:

1. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), oznaczonym opisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 i 2019” i złożyć w siedzibie Spółki w Częstochowie przy Alei Niepodległości 30, lok. nr 102 lub przesłać na adres: Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Niepodległości 30,  42-200 Częstochowa.
3. Termin składania ofert upływa w dniu 3 października 2018 roku o godz. 15:00.
4. Za datę złożenia oferty uważa się dzień (i godzinę) wpływu oferty do siedziby Spółki.
5. Oferty nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.
7. Zestawienie niezbędnych danych do przygotowania oferty zawarte są w „Karcie informacyjnej do wyceny badania sprawozdania finansowego Spółki” dostępnej pod adresem: www.mpk.czest.pl
8. Dodatkowych ustnych informacji udziela pani Danuta Pytel - Zastępca Głównego Księgowego pod numerem telefonu 34 37 79 151.
9. O wyniku przeprowadzonego postępowania oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.

Ankieta

Ogłoszenie (pdf)

Wynik - wybór oferty (pdf)