Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Regulamin usług przewozowych

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB

w komunikacji miejskiej w Częstochowie

 

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z usług przewozowych zleconych przez Gminę Częstochowa świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o. o. zwanym dalej Operatorem, a w szczególności:

1)    prawa i obowiązki Operatora;

2)    prawa i obowiązki pasażera;

3)    prawa i obowiązki obsługi pojazdów;

4)    zasady prowadzenia kontroli biletowej;

5)    zasady posługiwania się kartą miejską;

6)    zasady korzystania z biletu elektronicznego w aplikacji mobilnej;

7)    postanowienia końcowe.

 

§ 2

Pasażerowie, kierujący pojazdami, osoby upoważnione do kontroli biletowej oraz obsługa pojazdu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 3

Do przejazdu środkami transportu Operatora upoważniają bilety wymienione w obowiązującym zarządzeniu Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej powierzonym do realizacji przez gminę Częstochowa.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA

§ 4

1. Operator zobowiązany jest do umieszczenia w pojazdach:

1)  informacji o przepisach porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu lokalnym transportem zbiorowym w Częstochowie,

2) informacji o wysokości opłat za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym w Częstochowie, powierzone do realizacji przez Gminę Częstochowa,

3) informacji o uprawnieniach do korzystania z ulg w przejazdach,

4) informacji o kierowaniu skarg i wniosków w sprawie świadczonych usług przez Operatora,

5) informacji o sprzedaży biletów w pojeździe,

6) informacji o sposobie ustalania opłaty dodatkowej i opłaty manipulacyjnej.

2. Operator nie odpowiada wobec pasażera za szkody powstałe wskutek przerw w ruchu albo zmian kierunku jazdy spowodowanych z przyczyn niezależnych od Operatora.

3. Operator zobowiązany jest do:

1) zapewnienia kursowania pojazdów zgodnie z rozkładem jazdy,

2) zapewnienia kulturalnej obsługi podróżujących w pojazdach i utrzymania pojazdów we właściwym stanie technicznym i estetycznym,

3) zapewnienia właściwych oznaczeń pojazdów.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA

§ 5

1. Bilet papierowy miejski i podmiejski jednorazowy upoważnia do jazdy w pojeździe, w którym został skasowany jednak nie dalej jak do ostatniego przystanku kursu.

2. Bilet papierowy czasowy uprawnia do przejazdu na wszystkich liniach komunikacyjnych obejmujących dowolną liczbę przystanków dowolną liczbą pojazdów, ważny przez określony czas od momentu skasowania, w granicach administracyjnych miasta lub poza granicami miasta w zależności od rodzaju biletu.

3. W razie awarii pojazdu w czasie jazdy pasażerowi posiadającemu ważny bilet przysługuje prawo kontynuowania jazdy z tym biletem następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii przebiegającej tą samą trasą, albo pojazdem zastępczym zapewnionym przez Operatora.

4. Pasażer ma prawo dochodzić od Operatora odszkodowania za szkody wynikłe z winy Operatora, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu kierującemu pojazdem.

5. Pasażer ma prawo poszukiwać rzeczy zostawionej w pojeździe, zgłaszając okoliczność zgubienia w Biurze Rzeczy Znalezionych w siedzibie Operatora.

 

§ 6

1. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach zwierzęta domowe w taki sposób, aby nie utrudniały przejścia i nie zagrażały bezpieczeństwu pasażerów oraz bezpieczeństwu ruchu. Zwierzęta domowe uciążliwe dla pasażerów mogą być przewożone pod warunkiem, że zostały umieszczone w odpowiednich pojemnikach. Psy mogą być przewożone, jeśli znajdują się na uwięzi i mają nałożony kaganiec. Pasażer ponosi odpowiedzialność za przewożone zwierzę i za szkody powstałe na skutek ich przewożenia.

2. Przewożony wózek inwalidzki winien mieć bezwzględnie zablokowane koła.

3. Przewożone ze sobą rzeczy należy zabezpieczyć i przewozić w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi w pojeździe, niestwarzający możliwości wyrządzenia szkody, nieprzeszkadzający współpasażerom. Pasażer ponosi odpowiedzialność za przewożone rzeczy i za szkody powstałe wskutek ich przewożenia.

4. Przewożenie jednośladów np. rowerów, hulajnóg elektrycznych, deskorolek elektrycznych, rowerów elektrycznych, monocykli elektrycznych oraz wielośladów elektrycznych w postaci pojazdów dwukołowych, jednośladowych i wielośladowych skuterów elektrycznych, elektrycznych pojazdów (jeździków) dla dzieci, elektrycznych wózków inwalidzkich możliwe jest za zgodą kierującego pojazdem.

5. W uzasadnionych przypadkach kierujący pojazdem może odmówić przewozu rzeczy wymienionych w punkcie 4 lub zwierząt.

 

§ 7

1. Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu dozwolone jest tylko na przystankach po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.

2. Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu jest zabronione po usłyszeniu sygnału odjazdu.

3. Osoba zamierzająca skorzystać z przejazdu pojazdem komunikacji miejskiej, zobowiązana jest do przebywania w widocznym miejscu w strefie przystanku przed przyjazdem pojazdu na przystanek.

4. W przypadku zamiaru wyjścia z pojazdu na przystanku komunikacyjnym pasażer zobowiązany jest nacisnąć w pojeździe (odpowiednio wcześnie) przycisk sygnalizujący zamiar wyjścia z pojazdu tak, aby kierowca mógł zatrzymać bezpiecznie pojazd w strefie przystanku.

5. Pasażer, który zajmuje miejsce oznaczone znakiem graficznym dla uprawnionej grupy pasażerów, obowiązany jest zwolnić to miejsce dla osób uprawnionych.

6. Pasażer odpowiada wobec Operatora za szkody powstałe wskutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu z jego winy.

7. Pasażerowie zajmujący miejsca siedzące i stojące w pojeździe winni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy.

8. Dziecko przewożone w wózku powinno być zabezpieczone przez opiekunów przed wypadnięciem.

9. Pasażer dokonujący zakupu biletu u kierującego pojazdem powinien posiadać odliczoną gotówkę (maksymalnie 7 monet).

 

 

§ 8

W pojazdach Operatora zabrania się:

1. Otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy lub podczas zatrzymania poza przystankiem;

2. Używania w nieuzasadnionych przypadkach urządzeń alarmowych, hamulca bezpieczeństwa, awaryjnego otwierania drzwi, wyjść awaryjnych, środków ochrony przeciwpożarowej oraz innych urządzeń technicznych;

3. Zanieczyszczania i zaśmiecania lub niszczenia urządzeń i wyposażenia;

4. Wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy;

5. Przebywania w promieniu pracy skrzydeł drzwi w czasie ich uruchamiania oraz przebywania w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi sterowanych fotokomórką, w sposób uniemożliwiający ich zamknięcie;

6. Siadania na barierkach ochronnych, poręczach i uchwytach oraz na podłodze;

7. Palenia tytoniu oraz używania tzw. e-papierosów;

8. Spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających;

9. Spożywania napojów i artykułów żywnościowych, jeżeli może to spowodować zabrudzenie pozostałych pasażerów, zanieczyszczenie pojazdu;

10. Przebywania w pojeździe na łyżworolkach, wrotkach, deskorolkach, rowerach lub podobnych urządzeniach;

11. Przebywania osobom postronnym w kabinie kierującego pojazdem lub motorniczego podczas jazdy;

12. Przebywania na przednim pomoście poza barierkami wyznaczającymi przestrzeń dla pasażerów i ograniczania widoczności prowadzącemu pojazd;

13. Wsiadania i wysiadania z pojazdu po sygnale odjazdu;

14. Gry na instrumentach muzycznych i korzystania z urządzeń nagłaśniających bez zgody Operatora;

15. Żebrania i sprzedaży obnośnej;

16. Wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu podczas jazdy lub postoju;

17. Wykonywania czynności niedozwolonych w miejscach publicznych lub mogących narazić inne osoby lub mienie na szkody lub obrażenia;

18. Kwestowania, nalepiania plakatów i ogłoszeń bez zgody Operatora;

19. Rozrzucania i rozdawania ulotek oraz materiałów reklamowych bez zgody Operatora;

20. Zakłócania w inny sposób spokoju pasażerów;

21. Przewożenia przedmiotów lub substancji: stałych, płynnych lub gazowych, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub ich mienia, albo mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd (np. ostre narzędzia, przedmioty o ostrych krawędziach, niezabezpieczone pojemniki ze smarami, farbami, chemikaliami, substancje palne, wybuchowe, toksyczne itd.);

22. Przewożenia przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych;

23. Przewożenia przedmiotów, których przewóz środkami transportu publicznego jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;

24.Używania otwartego ognia.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI OBSŁUGI POJAZDÓW

§ 9

Obsługa pojazdu ma prawo odmówić przewozu i kontynuowania dalszej jazdy osobom:

1. Zachowującym się agresywnie wobec pasażerów lub obsługi;

2. Używającym słów powszechnie uważanych za obraźliwe;

3. Przewożącym bagaż utrudniający podróż innym pasażerom;

4. Przewożącym bagaż. którego gabaryt lub kształt zagraża bezpieczeństwu w pojeździe;

5. Nie przestrzegającym zasad ujętych w § 8 niniejszego regulaminu.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu uzyskania pomocy, kierujący autobusem ma prawo zjechać z trasy przejazdu do najbliższego Komisariatu Policji lub Straży Miejskiej albo dokonać wezwania wymienionych służb, natomiast kierujący tramwajem ma prawo wezwać Policję lub Straż Miejską.

 

§ 10

Obowiązki obsługi pojazdów:

1. Kierujący pojazdem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich zobowiązany jest na prośbę osoby niepełnosprawnej do udzielenia pomocy przy wejściu i wyjściu z pojazdu oraz zabezpieczenia wózków przed niekontrolowanym przemieszczaniem się w pojeździe na czas podróży za pomocą dostępnego w takim pojeździe wyposażenia.

2. Kierujący pojazdem wyposażonym w platformę dla wózków inwalidzkich ma obowiązek jej uruchomienia na prośbę osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna.

3. Kierujący pojazdem wyposażonym w przyklęk ma obowiązek jego uruchomienia po zatrzymaniu się na przystanku, jeżeli wysiada na nim lub wsiada osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, z wózkiem dziecięcym lub z widoczną niepełnosprawnością ruchową.

4. Kierujący pojazdem ma obowiązek przyjąć od pasażera rzecz znalezioną w pojeździe oraz przekazać ją do Biura Rzeczy Znalezionych w siedzibie Operatora.

5. Kierujący autobusem podjeżdżając na przystanek ma obowiązek zatrzymać się najbliżej krawędzi peronu przystankowego, o ile jest to możliwe technicznie i nie zagraża bezpieczeństwu.

6. Kierującego pojazdem obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania tzw.         e-papierosów w pojeździe.

7. Kierujący pojazdem w przypadku opóźnionego kursu, ma prawo odmówić sprzedaży biletu pasażerowi.

ZASADY PROWADZENIA KONTROLI BILETOWEJ

§ 11

Prawo do kontroli biletów w pojazdach mają osoby upoważnione przez Operatora legitymujące się identyfikatorem ze zdjęciem i numerem służbowym umieszczonym w widocznym miejscu.

§ 12

Pracownicy kontroli biletowej rozpoczynają kontrolę biletów w pojeździe, gdy:

1)   pojazd ruszył z przystanku;

2)   po odczekaniu czasu umożliwiającego skasowanie biletów przez pasażerów;

3)   po zablokowaniu kasowników.

§ 13

Podczas kontroli pasażer zobowiązany jest wręczyć osobie kontrolującej bilet oraz okazać odpowiedni dokument. W przypadku:

1)    biletu normalnego, imiennego zapisanego na karcie miejskiej bez zdjęcia lub w aplikacji mobilnej, dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość;

2)    biletu ulgowego, szkolnego lub dla Seniora, dokument uprawniający do ulgi zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie uprawnień do 50% i 100% ulg w opłatach za przejazdy komunikacją miejską lub zarządzeniem Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej powierzonej do realizacji przez gminę Częstochowa.

 

§ 14

1.    Po wejściu do pojazdu pasażer obowiązany jest niezwłocznie skasować bilet oraz zachować go na cały czas trwania przejazdu.

2.    Kasowanie biletów elektronicznych odbywa się poprzez zbliżenie do kasownika doładowanej karty miejskiej. Potwierdzenie rejestracji wyświetla się w oknie kasownika oraz jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

3.    Kasowanie biletów papierowych odbywa się poprzez włożenie do szczeliny kasownika biletu jednorazowego. Skasowanie biletu sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym oraz zapaleniem się czerwonej lampki na kasowniku.

4.    Bilety zakupione u kierującego pojazdem nie podlegają kasowaniu.

5.    Bilety komunikacji miejskiej z innych miast nie uprawniają do przejazdu środkami lokalnego transportu zbiorowego w Częstochowie.

6.    Biletem imiennym może posługiwać się wyłącznie jego właściciel. Bilet imienny okazany w trakcie kontroli przez osobę niebędącą jego właścicielem podlega zatrzymaniu przez kontrolującego.

7.    Każdy pasażer korzystający z przejazdu środkiem transportu Operatora winien posiadać jeden bilet o odpowiednim nominale, zgodnie z uprawnieniami do przejazdu.

8.    Kasowanie jednorazowych biletów elektronicznych w aplikacji mobilnej odbywa się przez ich zakup, niezwłocznie po wejściu do pojazdu.

9.    Elektroniczne bilety okresowe imienne w aplikacji mobilnej i na karcie miejskiej, nie wymagają kasowania.

 

§ 15

1.    Spisywanie przez kontrolującego danych osobowych osoby jadącej bez ważnego biletu bądź ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu z 50% lub 100% ulgą odbywa się wyłącznie w pojeździe.

2. Odmowa okazania przez osobę jadącą bez ważnego biletu, dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości, uzasadnia wezwanie Policji lub Straży Miejskiej, względnie dowóz do siedziby tych jednostek. Dowóz bądź wezwanie, które spowoduje stratę związaną z niewykonaniem kursu wiąże się z dodatkowymi opłatami wg obowiązującej uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie ustalania opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej w gminnych przewozach osób.

3.    W razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony, kontroler ma prawo zatrzymać dokument oraz niezwłocznie przekazać go Prokuraturze lub Policji z powiadomieniem wystawcy dokumentu.

4.   W razie stwierdzenia przez kontrolującego braku ważnego biletu bądź ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu z 50% lub 100% ulgą u osoby kontrolowanej, osoba ta zobowiązana jest do uiszczenia opłaty dodatkowej. Opłata przewozowa stanowi wysokość opłaty za bilet jednorazowy o odpowiednim nominale, określonym w zarządzeniu Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej powierzonej do realizacji przez gminę Częstochowa.

5.    Do wyliczenia wartości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej stosowany jest sposób wyliczenia zawarty w uchwale Rady Miasta Częstochowy w sprawie ustalenia opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej w gminnych przewozach osób, przy czym podstawą do wyliczenia jest cena biletu jednorazowego miejskiego normalnego papierowego.

6.    Po przyjęciu opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu, osoba kontrolująca wystawia dowód wpłaty potwierdzający przyjęcie gotówki.

7.    W przypadku zapłaty bezpośrednio u kontrolera lub w terminie do 7 dni od daty wystawienia w pojeździe wezwania do zapłaty, opłata dodatkowa zostaje zmniejszona o 60%.

8.    W przypadku nieuregulowania opłaty dodatkowej bezpośrednio u kontrolera, pasażer obowiązany jest bezwzględnie okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, pozwalający na ustalenie danych osobowych w celu wypisania wezwania do zapłaty.

9.    Otrzymanie wezwania do zapłaty upoważnia do kontynuowania jazdy w pojeździe, w którym to wezwanie zostało wystawione, jednak nie dalej niż do ostatniego przystanku kursu.

10.  W przypadku przejazdu osób na podstawie biletu z 50% lub 100% ulgą bez ważnych dokumentów uprawniających do stosowania tej ulgi, po przedstawieniu stosownych dokumentów w siedzibie Operatora w terminie do 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty, pobiera się opłatę manipulacyjną z równoczesnym anulowaniem opłaty przewozowej i dodatkowej.

11.  W przypadku nie okazania w siedzibie Operatora w terminie do 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty, dokumentów uprawniających do ulgowego przejazdu i nie uiszczenia opłaty manipulacyjnej pobiera się opłatę dodatkową i przewozową.

12.  Opłatę manipulacyjną pobiera się także w przypadku umorzenia lub zwrotu opłaty dodatkowej.

13.  Pasażerowie, którzy posługują się biletem na okaziciela i nie okazali go w czasie kontroli nie mogą skorzystać z umorzenia opłaty dodatkowej i przewozowej.

14.  W szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach Operator może anulować opłatę dodatkową i przewozową.

15.  W przypadkach występujących z winy Operatora, Operator dokonuje umorzenia opłaty dodatkowej i przewozowej bez pobrania opłaty manipulacyjnej.

 

ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ KARTĄ MIEJSKĄ

§ 16

1.  Kartę miejską imienną wydaje Operator na podstawie prawidłowo wypełnionego Wniosku o wydanie karty miejskiej. Karta miejska imienna wydawana jest bezpłatnie.

2.  Kartę miejską na okaziciela wydaje Operator bez konieczności wypełniania wniosku. Za wydanie karty miejskiej na okaziciela pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 15 zł. Zwrotu nieuszkodzonej karty miejskiej na okaziciela oraz odbioru kaucji można dokonać w siedzibie Operatora lub w punktach kasowych.

3.  Rozróżnia się następujące karty miejskie:

1) na okaziciela,

2) imienną ze zdjęciem,

3) imienną bez zdjęcia.

4.  Bilety elektroniczne jakie można doładować na kartę miejską wymienione są w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej powierzonej do realizacji przez gminę Częstochowa.

5.  Doładowanie biletów elektronicznych normalnych bądź ulgowych odbywa się we wszystkich punktach sprzedaży Operatora. Bilety elektroniczne bezpłatne, można aktualizować jedynie w siedzibie Operatora.

6.  Sprawdzenia stanu karty można dokonać za pomocą kasownika w pojeździe. W kasownikach z przyciskami należy nacisnąć przycisk nr 3 i zbliżyć kartę miejską do czytnika; w kasownikach z ekranem LCD należy nacisnąć panel „Sprawdzenie stanu karty” i zbliżyć kartę miejską do czytnika.

7.  W szczególnym wypadku, na wniosek właściciela karty, Operator może dokonać wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na karcie w formie elektronicznej portmonetki lub wypłaty rekompensaty za niewykorzystany bilet okresowy. Zgodę na wypłatę wydaje członek Zarządu MPK w Częstochowie Sp. z o. o.

8.  Kwota, jaką należy zwrócić przy wypłacie środków z elektronicznej portmonetki, jest równa kwocie zapisanej na karcie miejskiej.

9.  Rekompensata jaką należy zwrócić za niewykorzystany bilet okresowy jest równa różnicy ceny biletu a wartością  kwoty za wykorzystany bilet okresowy.

10. Wartość kwoty za wykorzystany bilet okresowy wylicza się poprzez podzielenie ceny biletu przez ilość dni na jaki został zakupiony oraz przez pomnożenie wyliczonej kwoty przez ilości dni jakie upłynęły od daty początkowej biletu do dnia złożenia wniosku. Dzień złożenia wniosku zalicza się do dni wykorzystanych.

11. W przypadku uszkodzenia (utraty czytelności) karty imiennej miejskiej oraz na okaziciela ważny bilet okresowy zostaje odtworzony na duplikacie karty. Jeżeli na karcie znajduje się doładowanie w formie elektronicznej portmonetki, zgromadzone środki zostają zwrócone pasażerowi lub według wyboru pasażera przeniesione na duplikat karty.

12. Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 15 zł i można jej dokonać tylko w siedzibie Operatora.

13. Utratę karty miejskiej imiennej (kradzież, zagubienie) należy pisemnie zgłosić w siedzibie Operatora. Utracona karta zostanie zablokowana, a ważny bilet okresowy odtworzony na duplikacie karty. Jeżeli na utraconej karcie miejskiej imiennej znajduje się doładowanie w formie elektronicznej portmonetki, zgromadzone środki zostają przelane na duplikat karty.

14. W przypadku skradzionej lub zagubionej karty miejskiej na okaziciela nie wyrabia się duplikatu.

15. W szczególnym przypadku, zgodę na wyrobienie duplikatu zagubionej lub skradzionej karty miejskiej na okaziciela, może wydać członek Zarządu MPK w Częstochowie Sp. z o. o., przy czym wnioskujący musi udowodnić, iż zagubiona bądź skradziona karta miejska była jego własnością. W takim przypadku do wniosku o duplikat karty należy dołączyć dowód zakupu karty lub biletu zakupionego na tą kartę.

16. Opłata w wysokości 5 zł pobierana jest w przypadku dokonania na wniosek właściciela zmiany polegającej na:

1) wymianie uszkodzonej lub nieczytelnej naklejki, lub

2) zamianie karty imiennej bez zdjęcia na kartę imienną ze zdjęciem i na odwrót, lub

3) wypłacie środków pieniężnych zgromadzonych na karcie w formie elektronicznej portmonetki, lub

4) wypłacie rekompensaty za niewykorzystany bilet okresowy.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z BILETU ELEKTRONICZNEGO W APLIKACJI MOBILNEJ

 

§ 17

1.  Pasażer posiadający bilet w aplikacji mobilnej zobowiązany jest w czasie kontroli okazać bilet na ekranie urządzenia mobilnego osobie kontrolującej, z wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 5 poniżej. Pasażer odpowiada za czytelność biletu w aplikacji mobilnej.

2.    Do korzystania z imiennego biletu okresowego w aplikacji mobilnej uprawniona jest wyłącznie osoba której dane, w tym imię i nazwisko, widnieją na bilecie.

3. Pasażer korzystający z imiennego biletu okresowego w urządzeniu mobilnym zobowiązany jest posiadać przy sobie dokument z numerem PESEL oraz zdjęciem i na każde wezwanie osoby kontrolującej go okazać.

4.  Pasażer korzystający z biletu ulgowego zobowiązany jest posiadać przy sobie, i w czasie kontroli okazać wraz z biletem i dokumentem wymienionym w punkcie 3, dodatkowo dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi.

5.  Pasażer korzystający z imiennego biletu okresowego w aplikacji mobilnej, który nie może okazać biletu do kontroli ze względu na rozładowaną baterię w urządzeniu mobilnym, może skorzystać z awaryjnego trybu kontroli na podstawie dokumentu tożsamości, zgodnie z regulaminem Dystrybutora aplikacji mobilnej współpracującym z Operatorem.

6.    Imienny bilet okresowy w aplikacji mobilnej nie wymaga kasowania po wejściu do pojazdu.

7.    Pasażer korzystający z jednorazowych biletów w aplikacji mobilnej, zobowiązany jest dokonać zakupu biletu najpóźniej po wejściu do pojazdu, przed ruszeniem pojazdu z przystanku. Bilety zakupione po blokadzie kasowników przez osoby kontrolujące są nieważne.

8.    Kasowanie jednorazowych biletów w aplikacji mobilnej odbywa się przez ich zakup.

9.    Pasażer korzystający z aplikacji mobilnej może zakupić bilety jednorazowe dla innych osób i zobowiązany jest okazać każdy z zakupionych biletów w czasie kontroli.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

1.    Reklamacje i wnioski dotyczące funkcjonowania Operatora przyjmowane są:

1)    w formie pisemnej na adres MPK w Częstochowie Sp. z o. o., Aleja Niepodległości 30, 42-216 Częstochowa,

2)    telefonicznie: 34 377 91 64,

3)    elektronicznie na adres: sekretariat@mpk.czest.pl lub skargi@mpk.czest.pl,

4)    osobiście: w siedzibie Operatora przy Alei Niepodległości 30 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00 oraz we wtorki w godzinach od 15:00 do 16:00.

2.   Członkowie Zarządu przyjmują interesantów w sprawach reklamacji i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 15:00 do 16:00 w siedzibie Operatora przy Alei Niepodległości 30.

3.    Rozpatrzenie reklamacji lub wniosku odbywa się w terminie do 30 dni od dnia ich zgłoszenia.

4.   Interwencje i wnioski w sprawach związanych z rozkładem jazdy i utrzymaniem czystości na przystankach oraz skargi dotyczące funkcjonowania Operatora – MPK w Częstochowie Sp. z o.o. rozpatruje Biuro Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Częstochowy,

1)    w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Inżyniera Ruchu ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa,

2)    telefonicznie: (34) 370 77 76,

3)    elektronicznie na adres: bir@czestochowa.um.gov.pl,

4)    osobiście w siedzibie Biura Inżyniera Ruchu ul. Legionów 52, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

5. Kierownik Biura Inżyniera Ruchu przyjmuje interesantów w sprawach interwencji, skarg i wniosków we wtorki w godzinach 7:30 - 15:30.

Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 2369.2022 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 23 sierpnia 2022r.

Pliki do pobrania:
regulamin usług przewozowych w formacie .pdf