Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Regulamin Przewozu Londyńczykiem

Regulamin Przewozu Osób pojazdem typu Londyńczyk

 

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z usług pojazdu typu Londyńczyk, świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie S.A., zwanym dalej: Operatorem, a w szczególności:

 • prawa i obowiązki pasażera;

 • prawa i obowiązki obsługi pojazdu;

 • zasady korzystania z przejazdu;

 • postanowienia końcowe.

 1. Za chwilę zawarcia umowy przewozu uważa się moment wejścia do pojazdu.

 2. W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak np. zagrożenie zdrowia lub życia, popełnienie przestępstwa, rażące naruszenie przepisów porządkowych lub inne poważne zakłócenie porządku publicznego, obsługa pojazdu uprawniona jest do zmiany ustalonej trasy przejazdu w celu skorzystania z pomocy odpowiednich służb, w szczególności Policji, Straży Miejskiej, jednostki ratowniczo-gaśniczej, placówki służby zdrowia albo dokonać wezwania wymienionych służb.

 3. Pojazd typu Londyńczyk nie jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

 4. Przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw, opóźnień w ruchu pojazdów lub zmian kierunku jazdy pojazdu spowodowanych siłą wyższą, zatorami komunikacyjnymi, zamknięciem lub blokadą ulic, torowisk, zmianami organizacji ruchu, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej lub zarządzeniami wydawanymi przez organy nadzoru ruchu drogowego lub kolejowego oraz inne organy uprawnione do wydawania zarządzeń i poleceń o charakterze porządkowym lub administracyjnym.

 

§ 2

Pasażerowie i obsługa pojazdu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA

§ 3

 1. Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu dozwolone jest tylko na wyznaczonych przystankach po całkowitym zatrzymaniu pojazdu. Pierwszeństwo przed wsiadającymi mają osoby opuszczające pojazd.

 2. Pasażerowie obowiązani są opuścić pojazd na ostatnim przystanku na trasie.

 3. Osoba zamierzająca skorzysta z przejazdu pojazdem Londyńczyk, zobowiązana jest do przebywania w widocznym miejscu w strefie przystanku przed przyjazdem pojazdu na przystanek.

 4. Pasażer odpowiada wobec Operatora za szkody powstałe wskutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu, urządzeń lub wyposażenia z jego winy.

 5. Pasażer ma prawo dochodzić od Operatora odszkodowania za szkody wynikłe z winy Operatora, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu kierującemu pojazdem.

 6. Pasażer ma prawo poszukiwać rzeczy zostawionej w pojeździe, zgłaszając okoliczność zgubienia w Biurze Rzeczy Znalezionych w siedzibie Operatora.

 7. Pasażer jest obowiązany podporządkować się uwagom oraz poleceniom obsługi pojazdu.

 

 

§ 4

W pojeździe Londyńczyk zabrania się:

 1. Otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy lub podczas zatrzymania poza przystankiem;

 2. Zanieczyszczania i zaśmiecania lub niszczenia urządzeń i wyposażenia;

 3. Palenia tytoniu oraz używania tzw. e-papierosów;

 4. Spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających;

 5. Przebywania w pojeździe na łyżworolkach, wrotkach, deskorolkach, rowerach lub podobnych urządzeniach;

 6. Wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu podczas jazdy lub postoju;

 7. Wykonywania czynności niedozwolonych w miejscach publicznych lub mogących narazić inne osoby na obrażenia lub uszkodzenie mienia;

 8. Kwestowania, nalepiania plakatów i ogłoszeń bez zgody Operatora;

 9. Rozrzucania i rozdawania ulotek oraz materiałów reklamowych bez zgody Operatora;

 10. Zakłócania w inny sposób spokoju pasażerów;

 11. Przewożenia przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych;

 12. Używania otwartego ognia;

 13. Umieszczania bagażu na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

 14. Przewożenia zwierząt oraz rzeczy, które utrudniają przejście, mogą zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub mieniu innych pasażerów, w szczególności wózków dziecięcych, jednośladów, tj. rowery, hulajnogi itp.

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI OBSŁUGI POJAZDU

§ 5

Obsługa pojazdu jest obowiązana do wydawania wskazówek oraz poleceń mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przewozu, bezpieczeństwa pasażerów oraz egzekwowania postanowień niniejszego regulaminu.

 

§ 6

 1. W przypadku naruszenia przez pasażera postanowień niniejszego regulaminu, obsługa pojazdu może zażądać opuszczenia pojazdu przez pasażera, wraz z przewożonym bagażem.

 2. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi mogą być niedopuszczone do skorzystania z przewozu londyńczykiem.

 3. Obsługa pojazdu ma prawo odmówić przewozu i kontynuowania dalszej jazdy osobom:

   

 1. Zachowującym się agresywnie wobec pasażerów lub obsługi;

 2. Używającym słów powszechnie uważanych za obraźliwe;

 3. Przewożącym bagaż utrudniający podróż innym pasażerom;

 4. Przewożącym bagaż, którego gabaryt lub kształt zagraża bezpieczeństwu w pojeździe;

 5. Jeżeli w pojeździe wszystkie miejsca siedzące są zajęte przez pasażerów.

 6. Pasażerom wyproszonym z pojazdu oraz osobom niedopuszczonym do skorzystania z przewozu nie przysługuje zwrot opłaty za przejazd.


§ 7

 1. Kierujący pojazdem ma obowiązek przyjąć od pasażera rzecz znalezioną w pojeździe oraz przekazać ją do Biura Rzeczy Znalezionych w siedzibie Operatora;

 2. Kierującego pojazdem obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania tzw. e-papierosów w pojeździe.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z PRZEJAZDU

§ 8

 1. Aby skorzystać z przejazdu pojazdem Londyńczyk należy uiścić opłatę za przejazd w wysokości:

 • 20 zł – opłata normalna;

 • 10 zł – opłata ulgowa.

 1. Do korzystania z opłaty ulgowej uprawnieni są:

  1. uczniowie – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;

  2. studenci – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej;

  3. emeryci i renciści – na podstawie ważnej legitymacji emeryta-rencisty.

 2. Do bezpłatnego przejazdu uprawnione są:

  1. dzieci do lat 6 - na podstawie ustnego oświadczenia opiekuna;

  2. osoby, które ukończyły 70 rok życia - na podstawie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego wiek i tożsamość.

 3. Opłatę za przejazd pobiera osoba wyznaczona przez przewoźnika znajdująca się w pojeździe lub pracownik w biurze Częstochowskiej Organizacji Turystycznej, Al. Najświętszej Maryi Panny 65, 42-217 Częstochowa. Dowodem zapłaty i dokumentem uprawniającym do przejazdu jest wydruk z kasy fiskalnej.

 4. Grupy zorganizowane chcące zarezerwować przejazd są zobowiązane zrobić to z 5 dniowym wyprzedzeniem.

 5. Wraz z paragonem z kasy fiskalnej podróżny otrzymuje bilet okazjonalny jednak nie jest on dokumentem uprawniającym do przejazdu.

 6. Opłaty można dokonać wyłącznie w formie:

 • gotówkowej;

 • za pomocą karty płatniczej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

 

 1. Reklamacje i wnioski dotyczące funkcjonowania pojazdu Londyńczyk przyjmowane są:

 • w formie pisemnej na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie S.A., Aleja Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa,

 • telefonicznie: 34 377 91 64,

 • elektronicznie na adres: sekretariat@mpk.czest.pl lub skargi@mpk.czest.pl,

 • osobiście: w siedzibie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie S.A. przy Alei Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00 oraz we wtorki w godzinach od 15:00 do 16:00.

 1. Członkowie Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie S.A. przyjmują interesantów w sprawach reklamacji i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 15:00 do 16:00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie S.A. przy Alei Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa.

 2. Rozpatrzenie reklamacji lub wniosku odbywa się w terminie do 30 dni od dnia ich zgłoszenia.